arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Bedrijfslevenbeleid en innovatieklimaat

Bedrijfslevenklimaat

FME steunt de koers van het bedrijfslevenbeleid dat inzet op een excellent ondernemingsklimaat voor alle bedrijven met focus op een aantal topgebieden. Het is van groot belang continuïteit te bieden in beleid en door te gaan met deze moderne manier van innovatie en industriebeleid.

Continueer koers bedrijfslevenbeleid

We moeten het huidige innovatiebeleid continueren, omdat het topsectorenbeleid de technologische industrie vooruit helpt. Bedrijven en kennisinstellingen werken meer samen en investeren gezamenlijk in fundamenteel onderzoek. De topsectorenaanpak is een unieke manier van samenwerken om publiek-private samenwerking in een triple helix-verband vorm te geven (flexibiliseren, differentiëren en scherper kiezen). De huidige regelgevingen zoals WBSO, TKI en MIT werken als goede smeerolie om tot samenwerking en innovaties te komen. Zij moeten waar mogelijk worden versterkt.

FME wil het huidige innovatiebeleid intensiveren, ook omdat de hightech concurrentie in de wereld snel toeneemt. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat het topsectorenbeleid van grote waarde kan zijn voor duurzame economische ontwikkeling.

Wat willen we bereiken?

FME pleit voor continuering en intensivering van het innovatiebeleid. Om de kansen te pakken die technologie ons biedt, moet innovatie centraal staan op alle beleidsdepartementen in Den Haag. De koplopers van de toekomst zijn landen die nu investeren in innovatie. Wij zetten in op gerichte investeringen in technologische vernieuwing én uitstekende condities voor publiek-private samenwerking. FME pleit eveneens voor bestendiging van het fiscaal innovatie-instrumentarium. Meerjarige zekerheid is de beste voedingsbodem voor private investeringen in innovatie. Hiervoor is nodig:

  1. De WBSO is ontzettend belangrijk voor R&D bij bedrijven. Elk jaar dreigt de regeling te worden gekort, wat tot onzekerheid leidt en R&D-investeringen afremt. De regeling moet minimaal meegroeien met het BBP om deze onzekerheid weg te nemen. Het repareren van de tweede WBSO-schijf van 14% naar 16% is alvast een goede eerste stap.
  2. Het verdwijnen van de WBSO-categorie procesgericht technisch onderzoek heeft het innoverend vermogen van de technologische industrie verzwakt. Om de doelstellingen op het gebied van smart industry te realiseren is een nieuwe categorie nodig die aansluit bij de ambitie om digitalisering te versnellen.
  3. Het budget voor het MIT-instrument voor het mkb verhogen van € 50 miljoen naar € 100 miljoen.
  4. Continuering van het topsectorenbeleid. Dit beleid bouwt voort op de publiek-private samenwerking. Het is noodzakelijk de PPS-toeslag te verhogen naar 50%, waardoor de drempel lager wordt om meer innovatie in PPS-verband te doen.

Downloads

 

Sluiten