arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Economische veiligheid

Trend

Toename van geopolitieke spanningen en de inzet van economische middelen voor politieke doelen leiden tot zorgen omtrent nationale veiligheid. Hierdoor ziet de overheid zich genoodzaakt meer  in te grijpen in internationale transacties. FME roept daarbij op technologie-protectionisme te vermijden en pleit voor een rationele, verstandige aanpak voor economische veiligheid gebaseerd op risicomitigatie via maatwerk.

Geopolitieke spanningen nemen de laatste jaren toe. Economische middelen worden ingezet voor politieke doelen en er is een wereldwijde race voor technologieontwikkeling gaande. Hiermee willen landen hun internationale concurrentiepositie versterken. Daarbovenop willen autoritaire regimes hiermee hun positie versterken en legitimeren. Dit zet Nederland in een moeilijke positie.

Wij hebben als open handelseconomie veel welzijn en welvaart te danken aan export en zijn daarom kwetsbaar voor geopolitieke spanningen.  Ook zijn er zorgen over nationale veiligheid en de mogelijkheid dat de openbare orde wordt verstoord, specifiek in de vitale sectoren. Tegelijkertijd dragen buitenlandse investeringen in belangrijke mate bij aan economische groei, innovatie en banen en moeten we afzetmarkten voor bedrijven niet onnodig afsluiten. We moeten in staat blijven om kansen op de wereldmarkt te pakken en paniekvoetbal vermijden. Open zijn waar het kan en assertiever waar het moet. Politisering van het mondiale exportcontrolesysteem moet gereduceerd worden. Nederland verdient een groot deel van de eigen innovatievoorsprong op buitenlandse markten. Nederland en Europa moeten daarom niet doorschieten in technologie-protectionisme of onevenredige wet- en regelgeving.

Wat willen we bereiken?

FME roept op technologie-protectionisme te vermijden en pleit voor een rationele, verstandige aanpak voor economische veiligheid gebaseerd op risicomitigatie via maatwerk:

  • Versterk de kennispositie van de overheid op het snijvlak van technologie, economische veiligheid en concurrentiekracht. Zo is het mogelijk weloverwogen besluiten te nemen zonder onnodig belangrijke economische kansen te laten liggen.
  • Zorg voor betrokkenheid van het bedrijfsleven. Bedrijven hebben kennis in de diepte als het gaat om complexe technologie en de gevolgen van wet- en regelgeving in de praktijk, terwijl overheid en veiligheidsdiensten een bredere blik (en meer informatie) hebben als het gaat om dreigingsbeelden en risico’s. Samen kunnen zij een gepaste balans vinden.
  • Zorg voor een glasheldere, strikt afgebakende nationale investeringstoets zonder extra financiële lasten voor het bedrijfsleven. Toetsing van overnames en/of investeringen vindt vooraf plaats, inclusief een vorm van onafhankelijk expertadvies of toezicht.
  • Waak ervoor bij het verstrekken van exportvergunningen dat Nederland niet nodeloos strenger is dan andere Europese landen. Zo wordt een ongelijk speelveld voorkomen.
  • Trek in internationaal verband meer op, zowel binnen de EU als met gelijkgestemde derde landen, om onze belangen veilig te stellen.
  • Zet strategisch vol in op de EU als internationale bepaler van standaarden om zo meer invloed op wereldmarkten te kunnen uitoefenen.

Downloads

 

Sluiten