arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

EU Interne Markt

Handel

De Europese interne markt is van cruciaal belang voor de technologische industrie en is onze troefkaart in onderhandelingen met andere machtsblokken in de wereld. FME zet zich in voor een optimaal functionerende interne markt waar bedrijven zo makkelijk mogelijk en eerlijk zaken kunnen doen. En waar, als dat niet gebeurt, we hiertegen kunnen wapenen zonder dat we ons onnodig protectionistisch opstellen.

Voor Nederland, een handelsland met een open economie en een kleine markt, is de Europese interne markt van cruciaal belang. Verreweg de meeste handel voeren wij binnen de EU. Voor veel mki-bedrijven geldt dat hun eerste internationale activiteiten binnen de EU plaatsvinden. Na de COVID-19-uitbraak is de focus van bedrijven op nabijere markten alleen maar groter geworden. In praktische zin is niet de Nederlandse markt, maar de Europese interne markt, onze thuismarkt en een springplank voor handel met landen daarbuiten. Bovendien is het een grote troef die we in handen hebben bij onderhandelingen met andere machtsblokken in deze geopolitiek onrustige en onzekere tijden. Hiermee speelt het een cruciale rol in de positie van Nederland en de EU in de wereld en moet het dus gekoesterd worden. Het is daarom zaak het goede functioneren van de Europese interne markt een absolute topprioriteit te maken.

De interne markt functioneert nu verre van optimaal. EU-wet- en regelgeving wordt door verschillende lidstaten op verschillende manieren geïnterpreteerd, geïmplementeerd en gehandhaafd. Technologiebedrijven ervaren concurrentie van bedrijven van buiten de EU die zich, soms gevoed met ongeoorloofde staatssteun, niet aan EU-wetten en -regels hoeven te houden en/of via prijsdumpingpraktijken de markt verstoren. De EU beschikt niet over voldoende effectieve instrumenten om zich hiertegen te wapenen. Verder ervaren bedrijven grote hinder van de pandemie die door lockdowns in verschillende lidstaten op verschillende momenten het vrije verkeer van goederen, diensten en mensen ernstig aantasten. Ook de variërende aanpakken van de lidstaten om het virus te bestrijden, die tot afwijkende regels per land leiden, zijn een groot struikelblok voor internationaal opererende bedrijven.

Wat willen we bereiken?

FME zet zich in voor een optimaal functionerende interne markt waar bedrijven zo makkelijk mogelijk en eerlijk zaken kunnen doen. En waar, als dat niet gebeurt, we ons hiertegen kunnen wapenen zonder dat we ons onnodig protectionistisch opstellen. Hiervoor is nodig:

  • Harmonisering van de interpretatie, implementatie en handhaving van EU wet- en regelgeving door individuele lidstaten, die bovendien voor alle bedrijven die op de EU interne markt actief zijn moet gelden. In specifiekere zin hoort hier een strikt Europees toezicht en handhaving op het gebied van normen en standaarden zoals CE-markeringen bij. Hiervoor moet de handhavingscapaciteit omhoog. Verder is Nederland bij het verstrekken van exportvergunningen niet nodeloos strenger dan andere Europese landen.
  • Een gelijk speelveld met bedrijven uit derde landen gebaseerd op wederkerige toegang tot elkaars aanbestedingsmarkten, transparantie over buitenlandse subsidies en zakendoen tegen marktconforme prijzen. Bedrijven uit landen die zich niet houden aan de wederzijdse afspraken voor het openstellen van overheidsopdrachten moeten kunnen worden gesanctioneerd. Ook van buiten Europa afkomstige (staats)steun kan worden meegewogen bij de besluitvorming en sanctionering wat betreft investeringen, overnames en marktgedrag in het algemeen. Dumping wordt snel en effectief aangepakt. Hier spelen een snelle invoering van het ‘International Procurement Instrument’ (IPI), een goede uitwerking van de ‘White Paper on foreign subsidies’ en verbetering van het handelsdefensieve instrumentarium een sleutelrol.
  • Intensieve EU-samenwerking op gebied van bestrijding van COVID-19 en inspanning van alle lidstaten om beperkingen van het virus op de vrijheden van de interne markt te minimaliseren door de ‘green lanes’ aanpak optimaal in te zetten.

Downloads

Sluiten