arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Flexibilisering energiemarkt

Zonnepanelen

Om een betrouwbaar, betaalbaar en kwalitatief energiesysteem te behouden wil FME een flexibele energiemarkt waarin vraag en aanbod goed op elkaar zijn afgestemd. Hiervoor moeten de huidige zeer succesvolle pilots en technieken worden opgeschaald naar meer grote demonstratieprojecten.

Door de koppeling van energienetten in Europa en de groei van duurzame energie wordt Nederland geconfronteerd met een sterk fluctuerend aanbod van duurzame energie uit binnen- en buitenland (onder andere zonne-energie in Duitsland). Dit wordt mede beïnvloed door factoren als voorrang voor duurzame energie en het wettelijk verbod op afschakelen van energiebronnen.

Vanwege het groeiende aandeel duurzame energie zijn er op de lange termijn effecten mogelijk voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van ons energie systeem en onze verdienkracht. Het is noodzakelijk daar nu al op een kosten efficiënte manier op te anticiperen.

Wat willen wij bereiken?

Om een betrouwbaar, betaalbaar en kwalitatief hoogwaardig energie systeem te behouden willen wij een flexibele energiemarkt door:

  1. Betere afstemming tussen vraag en aanbod van energie door middel van smart energy systems (slimme netten), mogelijkheden voor energie opslag, Warmtekrachtkoppeling (WKK) en vraagsturing door middel van technologische oplossingen.
  2. Een budgetneutraal, flexibel beprijzingsysteem (bij veel aanbod lage prijs en vice versa).
  3. Prikkels te bevorderen die stimuleren dat het energieverbruik wordt afgestemd op het aanbod.
  4. De Nederlandse koppositie op het gebied van kennis en innovatie met smart grids (slimme netten) te borgen en verder te benutten.
  5. De huidige zeer succesvolle pilots en technieken op te schalen naar meer grote demonstratieprojecten. De wet biedt nu mogelijkheden voor experimenteerruimte  dit willen wij uitbreiden tot reguliere wetgeving.
  6. De grote investeringen in de pilots niet verloren te laten gaan, maar te verzilveren in vervolgstappen en als Nederland zo de internationale koppositie rond kennis en innovatie op smart grids te behouden.
  7. Voor een goed werkend digital energiesysteem moet er voldoende weerbaarheid en schakelbaar vermogen zijn (ook aanbodgestuurd werken). Tevens moeten er concrete afspraken worden gemaakt over data (rechten, zeggenschap, toegang). FME wil een Kennisplatform Digitalisering Energievoorzieining (KDE), waar publieke en private kennis wordt gebundeld om kansen en risico’s in kaart te brengen.
  8. Energieopslag is cruciaal voor een stabiel stroomnet zonder groene filevorming (snelle toegang voor groene initiatieven), maar heeft een slim stroomnet nodig. Via een jaarlijkse IQ-test dient de slimheid van het net te worden gemeten.
  9. Netbeheerders moeten bij nieuwe aansluitingen voorrang verlenen aan zonne- en windparken die gebruik maken van energieopslagsystemen. 
Sluiten