arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Hervorming Wereldhandelsorganisatie

Europa

Het op regels gebaseerde wereldhandelssysteem staat onder grote druk en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) verkeert in crisis. De technologische industrie, die de helft van haar verdienvermogen uit het buitenland haalt, heeft groot belang bij een sterke WTO als arbiter van het mondiale handelsspeelveld. FME zet daarom in op een hervormde WTO met een erkende en gerespecteerde rol door de mondiale handelsmachten.

De Wereldhandelsorganisatie (of World Trade Organisation, WTO) heeft als doel om de wereldhandel te stimuleren. Dat doet ze door landen te laten onderhandelen over het verlagen van invoertarieven, het afschaffen van regels die de hoeveelheid handel beperken, het laten gelden van gelijke regels voor alle landen en geschillen tussen landen te beslechten. Omdat het onderhandelen van handelsverdragen vaak decennia kan duren, hebben we belang bij een sterke WTO als arbiter van het mondiale handelsspeelveld. Een sterke toezichthouder is fundamenteel voor het vertrouwen van bedrijven om te handelen en te investeren.

De WTO verkeert echter in een diepe crisis. Onderhandelingen binnen de WTO zitten al jaren muurvast, de WTO-regels zijn niet meer up-to-date, het geschillensysteem ligt plat en de organisatie heeft flink te lijden onder ondermijning van de op regels gebaseerde wereldhandelsorde door diverse landen. Dit is een bijzonder groot probleem voor de technologische industrie, die vooral in kapitaalgoederen handelt. Bij fundamentele onzekerheden sneuvelen de investeringen daarin vaak namelijk als eerste. Hervorming en een reset van de WTO is hoog nodig.

Wat willen we bereiken?

FME zet in op een hervormde WTO, wiens rol als scheidsrechter (opnieuw) erkend en gerespecteerd wordt door de mondiale handelsmachten, door:

  • Hervorming en een reset van de geschillenbeslechting door aanscherping van de rol en het mandaat van de WTO-rechters, en benoeming van rechters zo snel mogelijk weer op te pakken.
  • Melding van subsidies bij de WTO te verplichten, WTO-regels inzake industriële subsidies aan te scherpen en gedwongen technologieoverdracht aan te pakken.
  • Ontwikkeling en invoering van strikte criteria voor de speciale behandeling van zelfverklaarde ontwikkelingslanden om ervoor te zorgen dat landen deze status niet oneindig kunnen houden.
  • Onderhandelingen over nieuwe regels omtrent e-commerce en digitale handel te versnellen en inzet om meer landen tot deze afspraken toe te laten treden.
  • Versterking van de rol van het WTO-secretariaat door bijvoorbeeld te voorzien in een faciliterend recht van initiatief om compromisvoorstellen in te dienen en participatie van bedrijven mogelijk te maken.

Verder is het van belang om, zolang de WTO haar rol niet (goed) kan uitvoeren, alternatieve oplossingen te zoeken. Zo steunt FME het interim beroepssysteem dat door de Europese Commissie is ingesteld om geschillen te beslechten. Ook pleiten wij voor samenwerking met gelijkgestemde landen op deelonderwerpen om op deze punten sneller vooruitgang te boeken.  Verder spelen een snelle invoering van het ‘International Procurement Instrument’ (IPI) voor een gelijk speelveld in aanbestedingen, een goede uitwerking van de ‘White Paper on foreign subsidies’ voor aanpak van illegale staatsteun en verbetering van het handelsdefensieve instrumentarium een belangrijke rol zodat de EU in ieder geval in de eigen interne markt kan optreden waar nodig.

Downloads

 

Sluiten