arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Innovatieve stalsystemen, belangrijke rol voor technologie in stikstofcrisis

Koeien

Met een brongerichte aanpak - bijvoorbeeld het direct scheiden van mest en urine - kan veel ammoniak en dus stikstof uitstoot voorkomen worden. FME is blij dat het kabinet de kansen en mogelijkheden die technologische oplossingen de sector te bieden, hebben erkent. FME heeft er bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benadrukt dat extra geld noodzakelijk is voor ‘first movers’ die aan de slag willen met nieuwe technologieën. Het is daarom goed om te zien dat het ministerie hier nu geld voor vrijmaakt.

Landbouw (46% van de stikstofdepositie)

Ten aanzien van de stikstofaanpak voor de landbouwsector heeft FME gepleit voor de inzet van innovaties als onderdeel van de stikstofoplossing. FME ziet dat dit geluid goed is verwoord in het maatregelenpakket. Om boeren te ondersteunen bij het doorvoeren van innovaties in stallen wordt het beschikbare budget verhoogd van €172 miljoen naar €280 miljoen. Deze verhoging geeft het gewenste vertrouwen aan technologiebedrijven, die investeren in innovaties voor brongerichte verduurzaming van stallen, zodat ontwikkelde innovaties ook daadwerkelijk worden toegepast door boeren.

Om er zeker van te zijn dat boeren ook gebruik kunnen maken van het beschikbare innovatiebudget, is het belangrijk dat er vroegtijdig wordt geïnvesteerd in ondersteuning van innovaties. FME is dan ook blij met de snelle opening van de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming (Sbv). Graag doen we daarbij de oproep om bij overvraging van het budget voor het eerste jaar een kasschuif van dit budget naar voren toe te staan. Teleurstelling door afwijzing door budgettekort kan leiden tot vertraging van de innovaties, dat lijkt ons ten aanzien van het maatschappelijke én economische belang bij dit onderwerp niet gewenst.

Ten slotte hopen we dat de regeling voor innovaties in brongerichte verduurzaming ruimte biedt voor innovaties die (mede-)voorwaardenscheppend zijn voor de succesvolle toepassing van bronsystemen. Een bekend voorbeeld is de relatie tussen nieuwe technieken voor het scheiden van urine en mest bij de bron en de technologie en keten voor urine- en mestverwerking/ -verwaarding. Voorbeelden van partijen die hieraan werken zijn Hanskamp met hun koeientoilet, Susstable met het MiNO systeem, SanaFarm met het stal-toiletsysteem. Hierbij worden innovators uit andere domeinen aangehaakt zoals voor vergisters, de stikstofstripper, en partijen die met urine aan de gang gaan zoals Dimaen en Semilla. Er zijn ook andere voorbeelden zoals de relatie met warmte- koude oplossingen (R&R Energy Systems) en sensortechnologie (EMS en IMEC). De voortgang op innovatie op deze gebieden is belangrijk en soms essentieel voor het toepasbaar maken van systemen die scheiden bij de bron.   

Om boeren en technologiebedrijven een goed en gemeenschappelijk toekomstperspectief te geven is vertrouwen en gezamenlijke ambitie van groot belang. Daarom pleiten wij ervoor om met alle betrokken partijen de dialoog gaande te houden.

Sluiten