arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Instrumentarium internationaal ondernemerschap

Internationaal actieve technologiebedrijven lopen in de praktijk tegen diverse knelpunten aan. Voor versterking van hun internationale concurrentiepositie, om maximaal te kunnen bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen wereldwijd, is optimale ondersteuning cruciaal. FME zet zich in voor een slagvaardig instrumentarium voor internationale innovatie- en handelsbevordering die gebaseerd is op een integrale overheidsaanpak.

Nederlandse technologiebedrijven zijn wereldspelers en een onmisbare motor van onze economie. Daarnaast beschikken zij over de technologische oplossingen om tal van wereldwijde uitdagingen aan te pakken. Ze lopen echter tegen diverse handelsbarrières aan bij het zakendoen over de grens. Met de toenemende geopolitieke onrust en het oprukkend protectionisme zijn deze alleen maar groter geworden. Ook kunnen interne knelpunten het internationaal zakendoen bemoeilijken. Zo blijkt het lastig voor met name mki-bedrijven (middelgrote en kleine industrie) om voldoende kennis, tijd en mankracht binnen het eigen bedrijf vrij te maken om internationale kansen te herkennen en verzilveren. De wereldwijde pandemie met zijn diverse lockdowns en ernstige reisbeperkingen maakt het er vervolgens niet makkelijker op.

Dat internationaal zakendoen moeilijk gaat, raakt Nederland als innovatie- en handelsnatie bijzonder hard. Het is daarom essentieel dat het internationaal actieve bedrijfsleven zowel op individueel als collectief niveau zo goed mogelijk ondersteund wordt. Ondersteuning is nu echter niet optimaal:

 • Essentiële onderdelen van het instrumentarium waar het internationaal actieve bedrijfsleven gebruik van kan maken zoals die binnen het innovatie-, handels- en exportfinancieringsbeleid zijn onvoldoende op elkaar aangesloten.
 • De individuele ondersteuning bij handelsbevordering sluit nog onvoldoende aan bij de behoeften van de bedrijven en gaat te weinig uit van maatwerk. Bedrijven weten bovendien niet goed voor welk type ondersteuning ze waar terecht kunnen. Daarnaast is het exportfinancierings- en exportkredietverzekeringsinstrumentarium onvoldoende toegankelijk voor mki-bedrijven en loopt het achter op wat andere landen hun bedrijven op dit gebied bieden.
 • Voor bedrijven is het lastig om wisselingen van situaties ten aanzien van de pandemie bij te houden (welke regels en reisbeperkingen gelden er, welke compensatieregelingen worden er aangeboden, etc). Dat landen ieder hun eigen beleid moeten voeren om het virus in te dammen en de situatie van vandaag op morgen kan wijzigen, maakt dit nog complexer.
 • De collectieve ondersteuning bij handelsbevordering vindt plaats in een versnipperd landschap waar langzaam maar zeker vorderingen worden gemaakt om meer samen en meer programmatisch te werk te gaan. Hier is echter nog wel een weg te gaan. Publieke handelsbevordering vindt ook nog te vaak ad hoc en zonder genoeg aansluiting op de behoeften van het Nederlandse bedrijfsleven plaats. Tenslotte ontbreekt de aandacht voor ondersteuning van collectieve private activiteiten in de pre-competitieve fase. In deze fase gaat het vooral om relatieopbouw, coalitievorming en agendering rondom een thema. Dit gebeurt zowel aan Nederlandse zijde als in de doelmarkt en vergt langdurige en toegewijde inzet. Het is dan nog te vroeg voor individuele bedrijven (zeker mki) om te investeren omdat onduidelijk is wat het op gaat leveren. Tegelijkertijd is een gefocuste, toegewijde en meerjarige inzet nodig wil je de bilaterale ecosystemen bouwen en gezamenlijke programma’s opstellen die nodig zijn om uiteindelijk op lange termijn meer business en banen te realiseren.

Wat willen we bereiken?

FME zet zich in voor een slagvaardige ondersteuning van internationaal actieve technologiebedrijven door:

 • Een expliciete verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een integrale, interdepartementale, aanpak voor het internationaal opererend bedrijfsleven waar innovatie een expliciet onderdeel vanuit maakt.
 • Een best-in-class postennetwerk: goed toegankelijke posten met toereikende capaciteit in elk deel van de wereld. Het postennetwerk speelt een cruciale rol voor bedrijven die met de toenemende geopolitieke onrust en pandemie alleen maar is toegenomen.
 • Individuele ondersteuning:
  - Maatwerk: Alle instanties die ondersteuning bieden bij internationaal ondernemen, moeten hun dienstverlening afstemmen op de behoefte van de ondernemer.
  Toegankelijke ondersteuning: Ondernemers moeten bij één loket terecht kunnen voor ondersteuning bij internationaal ondernemen.
  Best-in-class instrumentarium: Ondernemers moeten kunnen rekenen op breed toegankelijke, flexibele overheidsinstrumenten zonder administratieve rompslomp.
 • De EU moet een zo uniform mogelijke aanpak hanteren om de pandemie te bestrijden, lidstaten moeten goed informatie uitwisselen en deze informatie (ook van de situatie in derde landen) moet snel duidelijk en toegankelijk zijn voor bedrijven.
 • Collectieve ondersteuning:
  Betere publiek-private samenwerking, met een gedeelde stip op de horizon en betere informatie-uitwisseling, communicatie en samenwerking tussen het bedrijfsleven en het postennetwerk.
  Ondersteuning voor privaat organiserend vermogen om private collectieve activiteiten meerjarig programmatisch te kunnen organiseren.

Downloads

Sluiten