arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Plant

Internationaal ondernemen moet maatschappelijk verantwoord plaatsvinden. Tegelijkertijd is het cruciaal dat bedrijven in een gelijk speelveld opereren. FME zet zich in voor een rechtvaardig IMVO-beleid op Europees niveau en helpt haar bedrijven om internationaal afgesproken IMVO-normen na te leven.

Bedrijven in de technologische industrie beperken zich meestal niet tot Nederland. FME bedrijven importeren en exporteren onderdelen en producten van en naar andere landen of starten daar bedrijven. Op deze manier hebben ze invloed op de maatschappij en het milieu van landen waarmee ze zaken doen. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) betekent: bewust worden van de eigen 'impact', van de eigen 'footprint' en proberen negatieve effecten te minimaliseren, in een continue verbeterproces.

Een duidelijk kader vanuit de overheid kan IMVO faciliteren. Hier vallen een aantal punten op:

 1. We zien dat verschillende landen dit op hun eigen manier invullen. Hierdoor ontstaat er een wirwar van verschillende IMVO-eisen en filosofieën. Gebrek aan internationale coördinatie leidt tot een ‘race-to-the-bottom’ op het gebied van vestigingsklimaat zodra landen lagere IMVO eisen stellen. Landen met extra eisen werpen juist drempels op.
 2. Overheden en NGO’s denken te vaak dat bedrijven een grote mate van, dan wel totale, controle hebben over hun waardeketen. Dit is vrijwel nooit het geval, vooral niet in de complexe mondiale waardeketens waar hightechbedrijven zich in bevinden.
 3. Bij (openbare) aanbestedingen wordt te vaak nog op basis van de laagste prijs ingekocht. Controle achteraf of bedrijven met zeer lage prijzen hun claims ook waar maken, vindt niet of nauwelijks plaats. Bedrijven die proactief zijn op gebied van IMVO staan daarmee op achterstand.

Wat willen we bereiken?

FME zet zich in voor een rechtvaardig IMVO-beleid

Bij bedrijven:

 • Elk bedrijf in de technologische industrie moet zich ervan bewust zijn dat ze in het buitenland geacht worden op dezelfde verantwoorde manier te ondernemen als in Nederland.
 • Bedrijven onderzoeken en kennen de IMVO-problemen van hun productketen.
 • Bedrijven stellen het niveau van hun verantwoordelijkheid vast. Internationaal wordt de mate van verantwoordelijkheid ingedeeld in drie niveaus. Bedrijven zijn: veroorzaker, betrokken of ‘gelinkt aan’ IMVO-problematiek. 
 • Bedrijven ondernemen actie op een wijze die aansluit bij hun niveau van verantwoordelijkheid en de mate van invloed op de productketen.
 • Bedrijven koppelen internationaal zaken doen aan het doorvoeren van verbeteringen en benutten van kansen buiten Nederland.
 • Bedrijven richten complianceprocessen voor passende zorgvuldigheid (due dilligence) in, implementeren deze op zorgvuldige wijze en handelen zo transparant mogelijk.
 • Bedrijven gebruiken hun rol als klant/opdrachtgever en leverancier om andere bedrijven te stimuleren ook met IMVO aan de slag te gaan.

Wat doet FME?

FME adviseert haar leden in te zetten op:

 • Optimale balans tussen people, planet en profit. Bij bedrijfsbeslissingen telt niet alleen de winst, maar ook de gevolgen voor mensen en het milieu, nationaal en internationaal;
 • Het meewegen van belangen van werknemers, klanten, leveranciers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden in de besluitvorming;
 • Keuzes op een eerlijke en transparante manier te communiceren en te kunnen uitleggen;
 • Zich te baseren op de principes van de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, de VN Guiding Principles on Businesses and Human Rights en International Labour Organization-normen en trachten daaraan te voldoen;
 • IMVO te zien als kans. Banken, financiers en klanten maken in toenemende mate onderscheid tussen bedrijven die wel of juist niet aan IMVO werken;
 • Kennis te delen en samen te werken met bedrijven, brancheorganisaties onderling, maatschappelijke organisaties, vakbonden, financiële instellingen en andere betrokkenen in binnen- en buitenland;
 • Tekens vooruitgang te blijven boeken. IMVO is nooit af.

Vanaf 2017 heeft FME een verkenning uitgevoerd om te bepalen of er een zelfstandig IMVO convenant kon worden gesloten voor de technologische industrie en aansluiting gezocht bij het metaalconvenant van de VNMI. Na een zorgvuldige afweging is FME eind dat jaar tot het standpunt gekomen dat het instrument wel geschikt is voor overzichtelijke homogene groepen bedrijven, maar niet voor de complexiteit van FME met haar branches en grote aantallen heterogene bedrijven. FME zal het IMVO-metaalconvenant in een rol van stakeholder blijven ondersteunen.

FME wil doorgaan met het helpen van de bedrijven om te voldoen aan de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, de VN Guiding Principles on Businesses and Human Rights en International Labour Organization-normen. November 2018 is hiervoor een bewustwordingscampagne gestart.

Downloads

 

Sluiten