arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Internationale innovatiesamenwerking

Innovatie

Door bundeling van de innovatiekracht geven we niet alleen onze toekomstige welvaart en internationale concurrentiekracht een belangrijke impuls, maar kunnen we ook het tempo van maatschappelijke innovatie versnellen en samenwerken aan duurzaam herstel. FME zet daarom in op meer internationale innovatiesamenwerking als basis voor duurzame handelsrelaties en versterking van de geopolitieke positie van Nederland en de EU.

Nederland staat voor grote uitdagingen. We hebben grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen zoals bijvoorbeeld de energietransitie en digitalisering van industrie en productieketens. Tegelijkertijd opereren we in een wereld dat zich kenmerkt door grote geopolitieke verschuivingen en de COVID-19-situatie met ernstige economische en maatschappelijke gevolgen. Door ons uit deze crisis te innoveren zullen we niet alleen onze concurrentiepositie, en daarmee onze welvaart en welzijn kunnen verbeteren, maar tegelijk de grote uitdagingen kunnen tackelen.

Dit kunnen we niet alleen. Daarvoor hebben we op nationaal niveau te weinig mensen en financiële middelen. Bovendien zijn bovengenoemde uitdagingen van grensoverschrijdende aard. Door bundeling van de innovatiekracht in Europa geven we niet alleen onze toekomstige welvaart en internationale concurrentiekracht een belangrijke impuls, maar kunnen we ook het tempo van maatschappelijke innovatie versnellen en samenwerken aan duurzaam herstel in Europa.

Versterking van de innovatie-, en daarmee concurrentiekracht, van Europa kunnen we met een koplopergroep versnellen. Hoewel er via Europese projecten en samenwerkingsverbanden op individuele (sub)thema’s binnen de topsectoren wordt samengewerkt, ligt er nog grote potentie in intensieve innovatiesamenwerkingsafspraken met andere Europese koplopers waarmee wij samen Europese vooruitgang kunnen aanjagen.  

Innovatieve technologieën leveren oplossingen voor uitdagingen in zowel opkomende als ontwikkelde economieën waarmee de Sustainable Development Goals (SDG’s) gehaald kunnen worden. Doordat internationale innovatie gepaard gaat met grote voorinvesteringen met een onzekere uitkomst ervaart het MKI vaak een drempel. Door een collectieve aanpak worden risico’s gedeeld en deze drempel verlaagd. Nederland loopt op dit vlak achter op andere Europese landen en kent nog geen structureel instrument om dit te faciliteren. Bovendien zetten we relatief minder in op WTI- diplomatie (diplomatie voor wetenschap, technologie en innovatie).

Wat willen we bereiken?

FME zet in op meer internationale innovatiesamenwerking als basis voor duurzame handelsrelaties en versterking van de geopolitieke positie van Nederland en de EU. Om dit te bereiken pleit FME voor:

  • Een expliciete verbinding van het Nederlandse innovatie- en handelsbeleid met een integrale, interdepartementale, aanpak voor het internationaal opererend bedrijfsleven waar innovatie een expliciet onderdeel vanuit maakt.
  • Het sluiten van meer innovatiepartnerships met innovatieve voorlopers en strategische partners uit de EU naar het voorbeeld van het Duits-Nederlands Innovatie- en Technologiepact. Dergelijke ‘Innovatiepacten’ kenmerken zich door afspraken op gebied van innovatiesamenwerking op specifieke maatschappelijke thema’s op kabinetsniveau en concretisering via directe en actieve betrokkenheid van relevant bedrijfsleven en kennisinstellingen met als doel om bilaterale innovatie-ecosystemen te bouwen.
  • Invoering van een structureel bilaterale innovatie- en handelsinstrument.
  • In het algemeen, betere aansluiting van Nederlandse regelingen voor bedrijven en consortia op die van partnerlanden en een bijdrage van Nederland in buitenlandse programma’s en projecten naar draagkracht. Specifiek: Benutting van de mogelijkheden die het IPCEI-programma (Important Projects of Common European Interest) biedt voor projecten die voor de EU van strategisch belang zijn. Nederlandse budgetten lopen achter op die van onze buurlanden waardoor het Nederlandse bedrijfsleven moeilijker kan deelnemen aan deze projecten.
  • Versterking van de capaciteit van het Innovatieattachénetwerk.

Downloads

Sluiten