arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Investeer structureel in de circulaire economie

Trap

Nederland moet in 2050 circulair. Overschakelen naar een circulaire economie leidt tot behoud van werkgelegenheid en een toename van de kwaliteit van werk. Samengevat gaat het om economisch- en sociaalwaardebehoud. FME is deelnemer aan het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) 2030 -2050 in samenwerking met Koninklijke Metaalunie en Rijksoverheid en het project Circulaire Economie en Smart Industrie (CESI) waar ook de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland aan deelnemen. FME pleit ervoor dat alle partijen jaarlijks structureel investeren.

Kabinet: investeer jaarlijks tenminste 100 miljoen in circulaire economie

FME dringt er op aan een koppeling te maken met belangrijke ontwikkelingen zoals: Smart Industry (onder andere robotisering, Internet of Things en 3D-printing) en Servizitation (van producten naar diensten modellen).

Uit studies van o.a. TNO en de Mac Arthur foundation blijkt dat de transitie van een lineaire naar circulaire economie jaarlijks 7,3 miljard euro aan waarde toevoegt en 54.000 nieuwe banen oplevert. In de begroting 2019 van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken & Klimaat is 22 miljoen gereserveerd. Dat is een sterke verbetering ten opzichte van 2018 maar staat nog niet in verhouding tot de potentiële opbrengst. FME blijft het kabinet daarom oproepen jaarlijks tenminste 100 miljoen te investeren in de circulaire economie.

Wat willen we bereiken?

Met een toegevoegde waarde van 39,6 miljard, in totaal 6,6% van het BNP, vertegenwoordigt de technologische industrie een zeer belangrijk onderdeel van de Nederlandse economie. FME zou graag zien dat  de ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken de financiële middelen vooral besteden aan:

 • Leveringszekerheid grondstoffen
 • Circulair bouwen 
 • Efficiënter materiaal- en energiegebruik 
 • Sluiten van materiaalkringlopen en maatschappelijk verantwoord inkopen

Belangrijk zijn de volgende punten:

 1. Leveringszekerheid grondstoffen | Nederlandse bedrijven moeten toegang houden tot grondstoffen. Met name zeldzame aardmetalen zijn onmisbaar om te kunnen overschakelen naar duurzame technologie en energieopwekking.
 2. Zonder zeldzame aardmetalen is er geen windmolen, led verlichting, elektrische auto, en nog een hele reeks producten. FME vraagt het kabinet te investeren in het 'Kennisplein grondstoffen'. Hierdoor kunnen bedrijven die constateren kwetsbaar te zijn voor kritische grondstoffen, geholpen worden de juiste maatregelen te nemen.
 3. Circulair bouwen | FME wil dat er haast gemaakt wordt met de transitie naar duurzaam bouwen en renoveren in de utiliteit, grond- weg en waterbouw. De leegstand problematiek bij kantoren en winkels is nog groot. Gebouwen moeten in de toekomst adaptiever worden.
 4. Efficiënter materiaal- en energiegebruik | FME pleit voor een directe koppeling met het SER Energieakkoord.
 5. Sluiten van materiaalkringlopen | Recycling wordt nu nog belemmerd door regels vanuit REACH en afvalwetgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen FME pleit voor het inzetten op grootschalige  substitutie van gevaarlijke stoffen met behoud van de kwaliteit van producten. Er valt een dubbelslag te maken. Een transitie kan namelijk ook bijdragen aan een overschakeling naar hernieuwbare, minder schaarse en  beter recyclebare grondstoffen.
 6. Digitalisering is de motor | Digitalisering leidt tot grote maatschappelijke veranderingen en nieuwe verdienmodellen. Dit is de stuwende kracht waar de transitie naar een circulaire economie op moet aansluiten, niet andersom.
 7. Nederland Maakt! en de Smart Industry Actieagenda moeten gekoppeld worden aan het grondstoffenakkoord.
 8. Overheid geeft het goede voorbeeld door niet in te kopen op prijs maar echt werk te maken van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

Ben je een bedrijf en wil je meedoen? Op www.circulairemaakindustrie.nl vind je een overzicht van projecten, acties, nieuws en workshops.

Sluiten