arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Klimaatakkoord: FME-routekaarten nú uitvoeren

Auto

Het Klimaatakkoord geeft gedetailleerd weer hoe Nederland in 2030 de CO2-productie met 49% kan reduceren ten opzichte van 1990. De technologische en metallurgische industrie hebben de route naar CO2-reductie in kaart gebracht in twee routekaarten.

FME-routekaarten technologische en metallurgische Industrie   

Uit de FME-routekaarten blijkt dat 49% CO2-reductie in 2030 haalbaar is met optimalisatie van de huidige stand der techniek en de toename van duurzame energieproductie op basis van zon en wind, groen gas en warmte. Helaas zijn oplossingsrichtingen voor CO2-reductie in veel gevallen niet kosteneffectief. Financieringsmodellen waaronder de SDE++ subsidie blijft hard nodig. In de periode tot 2025 moet de industrie sterk inzetten op energiebesparing en procesefficiency.

95% CO2-reductie in de technologische industrie ná 2030 is zeer afhankelijk van ontwikkelingen in de energiesector, het tempo van de groei van duurzame energie, aan te leggen infrastructuur voor o.a. waterstof en elektriciteit. De 95% CO2-reductie ná 2030 is in de metallurgische industrie alleen mogelijk door radicale aanpassing van productieprocessen.

Klimaatkansenkaart

De technologische en metallurgische industrie zijn een grote enabler van de energietransitie in andere sectoren. Voor de sectoren industrie, mobiliteit, energie en gebouwde omgeving zijn technologische oplossingen gepresenteerd in bedrijfscases. Per case is de energie- of  CO2 reductie aangegeven en de terugverdientijd. 

Wat wil FME bereiken?

 1. Meer aandacht voor energiebesparing en procesefficiency
 2. Het Europese Emission Trading System (ETS) vormt de juiste basis voor CO2-heffing. Een extra nationale CO2-heffing verstoort het level playing field met andere landen en leidt tot lagere investeringen en carbon leakage
 3. Maak snel heldere keuzes t.b.v. duurzame energieproductie en leg tijdig de infrastructuur aan voor wind- en zonne-energie, groen gas en warmte
 4. Investeer nú substantieel in waterstof om in 2030 voldoende en betaalbaar aanbod te hebben
 5. Circulaire economie moet geïntegreerd worden in het Klimaatakkoord
 6. Leveringszekerheid van energie moet gewaarborgd blijven tegen de laagst mogelijke kosten. Investeer daarom in energieopslag en -conversie
 7. Zet in op Hisarna en CC(U)S
 8. Verlaag leveringszekerheid kritische grondstoffen
 9. Technisch onderwijs moet aantrekkelijk zijn zodat voldoende technici worden opgeleid om de energietransitie mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is een Leven Lang Ontwikkelen en Leren
 10. Het Klimaatakkoord moet de internationale concurrentiepositie van bedrijven en werkgelegenheid in Nederland versterken

Ons advies aan de leden

 • Aan de slag met de twee Routekaarten van FME, AVNEG en VNMI 
 • Zet in op
  - Energiebesparing en procesoptimalisatie
  - Elektrificatie van processen
  - Plaats zonnepanelen op daken (evt. extern gefinancierd)
  - Sluit aan op innovatie en demo’s van waterstof
 • Gebruik de 'Kansenkaart voor de klimaat- en energietransitie'. Deze inspiratiekaart geeft in businesscases aan welke technologieën mogelijk zijn
Sluiten