arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Ontwerp Klimaatakkoord nú uitvoeren

Auto

Het Ontwerp Klimaatakkoord van 21 december 2018 geeft gedetailleerd weer hoe Nederland in 2030 de CO2-productie met 49% kan reduceren ten opzichte van 1990. FME heeft energie-intensieve leden die hiermee een grote uitdaging hebben, maar ook bedrijven die oplossingen bieden in de energietransitie. Vanwege deze combinatie vindt FME het belangrijk dat Nederland kiest voor een ambitieus, maar ook realistisch klimaatbeleid. FME dringt erop aan om niet te blijven onderhandelen, maar nu zo snel mogelijk aan de slag te gaan.

FME roept alle andere betrokken partijen bij het Klimaatakkoord en de politieke partijen op om burgers en bedrijven beter en intensiever informeren vanuit één lange termijn visie: Nederland is in 2050 gebaseerd op een waterstofeconomie en energie is niet langer schaars. Verbeteren van de concurrentiepositie van bedrijven en de transitie naar green jobs door middel van de energietransitie moet tussen nu en 2030 centraal staan.  

"Ontwerp Klimaatakkoord moet niet op de schop, maar uitgevoerd worden."

Wat willen we bereiken?

 1. Het finale Klimaatakkoord moet uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar zijn
 2. Het Klimaatakkoord moet bijdragen aan versterking van de internationale concurrentiepositie van bedrijven en werkgelegenheid in Nederland
 3. De systematiek van verplichte CO2-reductieplannen voor 300 bedrijven die 95% van de CO2-uitstoten is uitvoerbaar, te controleren en handhaafbaar
 4. FME is voorstander van CO2-beprijzing op Europees niveau via het ETS-systeem. Nationale CO2-beprijzing vindt FME onverstandig, omdat het Nederlandse bedrijven benadeelt en geen positief effect heeft op het klimaat
 5. Meer aandacht voor energiebesparing is nodig
 6. FME wil inzetten op vervangende nieuwbouw in plaats van renovatie om maximaal milieueffect te bereiken en te zorgen dat de burger goedkoper uit is
 7. Circulaire economie moet geïntegreerd worden in het Klimaatakkoord
 8. Leveringszekerheid van energie moet gewaarborgd blijven tegen de laagst mogelijke kosten
 9. Kabinet en lagere overheden moeten snel heldere keuzes maken om de infrastructuur tijdig aan te passen die nodig is voor productie en gebruik van onder andere wind- en zonne-energie en groen gas
 10. Technisch onderwijs moet aantrekkelijk zijn zodat voldoende technici worden opgeleid om de energietransitie mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is een Leven Lang Ontwikkelen

Ons advies aan de leden

 • Doe meer aan energiebesparing, onder andere door verbeteringen in procesenergie, zelf duurzame energie opwekken en andere zogenoemde 'no regret'-maatregelen te nemen
 • Ga aan de slag met de twee Roadmaps die door FME, AVNEG en VNMI gemaakt zijn
 • Gebruik de 'Kansenkaart voor de klimaat- en energietransitie'. Deze inspiratiekaart geeft in businesscases aan welke technologieën mogelijk zijn
Sluiten