arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

REACH

Lab

De Europese REACH-regels zijn erop gericht om het gebruik van gevaarlijke chemische stoffen terug te dringen en mens en milieu te beschermen. Dit gebeurt door Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (REACH). Deze regels kunnen grote impact hebben op FME-bedrijven en het is voor FME een belangrijk dossier.

Vrijwel alle bedrijven hebben direct of indirect te maken met chemische stoffen. Soms in het productieproces (denk aan oppervlaktebehandeling van metaal) en soms als onderdeel van een product  (denk aan een brandvertrager in elektronica). Bedrijven moeten voldoen aan: wettelijke eisen, werknemers beschermen en hun klant een veilig product leveren.

Wat willen we bereiken?

REACH heeft als doel dat in 2018 alle chemische stoffen geregistreerd zijn. Zonder registratie is er geen toegang tot de Europese markt. Daarnaast gelden er restricties voor chemische stoffen en moet voor sommige stoffen een vergunning (=autorisatie) worden afgegeven door de Europese Commissie om de stof te mogen blijven gebruiken.

FME vraagt aandacht en maatregelen voor de volgende punten:

  1. Chemiebedrijven en -importeurs zijn vanaf 31 mei 2018 verplicht chemische stoffen met een volume van 1.100 ton per jaar te registreren. De hoge registratiekosten worden mogelijk niet terugverdiend, waardoor een chemieleverancier kan besluiten niet te registreren en leveringen van chemische stoffen te stoppen. Hierdoor ontstaat voor de bedrijven die hiervan afhankelijk zijn het risico op ketendisrupties. FME dringt er bij de Europese Commissie en Chemie Agentschap (ECHA) dit te voorkomen en alle beschikbare informatie zo snel mogelijk bekend te maken. Ook roept FME de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op om maatregelen te nemen tegen de mogelijke schadelijke gevolgen van deze registratie.
  2. De kwaliteit van de registratiedossiers is bij 82% van de stoffen volgens ECHA niet 100% op orde. Hierdoor wordt een goede evaluatie van stoffen belemmerd. FME dringt er bij de chemiebedrijven en ECHA op aan dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen. Het is anders immers niet mogelijk om te beoordelen of het vervangen van gevaarlijke chemische stof, in een proces of product door een alternatieve stof, een verbetering oplevert of juist niet.
  3. Het huidige autorisatiebeleid van de Europese Commissie voor een vergunning voor het gebruik van chemische stoffen betekent een complexe, kostbare en langdurige procedure voor de aanvrager. De klant van de aanvrager kan ook besluiten het product van buiten Europa te importeren. Hierdoor ontstaat het risico dat Europa deze werkzaamheden verliest aan landen buiten de EU. De kans is reëel dat Europa niet alleen haar arbo- en milieuproblemen maar ook haar welvaart exporteert. FME heeft daarom als standpunt: gevaarlijke stoffen moeten worden vervangen waar dat kan, maar de Europese Commissie moet autorisatie verlenen waar dat moet!
  4. De verplichting voor bedrijven om op basis van artikel 33 REACH informatie te geven over chemische stoffen in producten is praktisch onuitvoerbaar, levert onbetrouwbare gegevens op en betekent een onevenredig grote administratieve last voor het bedrijfsleven zonder dat er een verbetering voor  het veilig gebruiken van producten tegenover staat. FME stelt voor art 33 te schrappen.
Sluiten