arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Samenwerking

Technologie biedt oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Daarom is het belangrijk dat we jongeren enthousiasmeren voor technologie. Goed gekwalificeerd personeel is voor Nederland een absolute voorwaarde om techwijs te worden en de kansen te benutten die technologische innovatie biedt. Als we nu niet volop inzetten op de arbeidsmarkt van morgen, zal dit onze internationale concurrentiepositie op termijn bedreigen. Onze bedrijven én hun (potentiële) medewerkers hebben een opleidingsaanbod nodig dat aansluit op technologische ontwikkelingen, flexibel is en voor iedereen toegankelijk is. Voor toekomstige groei en werkgelegenheid is het essentieel dat publieke en private partijen, onderwijs en bedrijfsleven, hier sámen werk van maken.

We verwachten dat in de toekomst leren en werken steeds meer in elkaar overvloeien. De strikte scheiding tussen school en werk, en tussen bekostigd onderwijs en private trainingen, valt weg. Mensen blijven zich permanent en intensief ontwikkelen gedurende hun hele werkzame leven. En onderwijsinstellingen ondersteunen dat: formeel leren verplaatst zich van klaslokalen naar hybride leerplekken. Bijvoorbeeld in satellietlokalen van een school binnen een (groot) bedrijf, op bedrijfstakscholen, of direct op de werkplek. De docent van de toekomst faciliteert en organiseert een continu leerproces, in een open systeem waar de hele regio in participeert.

De volgende punten zijn nodig om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versneld te versterken:

Een formeel samenwerkingsoverleg voor het HBO/ WO en het bedrijfsleven

Om aan te sluiten bij de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van de arbeidsmarkt, pleit FME ervoor een formele overlegstructuur op de zetten voor het HBO en WO waarin het onderwijs en het landelijke georganiseerde bedrijfsleven de dialoog aangaan over nut en noodzaak van bestaande en nieuw te realiseren opleidingen (macrodoelmatigheid) en waarin overlegd wordt over de inhoud van bestaande opleidingen.

Curricula toekomst proof

Onze bedrijven geven nu aan dat de curricula in het beroepsonderwijs nog te weinig aansluiten bij wat de arbeidsmarkt vraagt. We willen in het beroepsonderwijs, ook voor leven lang ontwikkelen, curricula die de technologische ontwikkelingen in de bedrijven weerspiegelen en gericht zijn op het werken met maatschappelijke uitdagingen. Curricula die de skills bevatten die nodig zijn om goed inzetbaar te zijn, zowel voor beginnend beroepsbeoefenaren, als voor vakvolwassenen. We werken intensief met de onderwijspartijen samen om dit te realiseren.

Hybride docenten als brug tussen onderwijs en bedrijfsleven

Goed onderwijs begint met goede mensen die kennis en passie voor het vak overbrengen en die de snelle ontwikkelingen in de praktijk op de voet kunnen volgen. De inzet van hybridedocenten is een mooie manier om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden, de lerarentekorten op te lossen en aan te sluiten bij de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Wij pleiten voor een infrastructuur om dit duurzaam te organiseren. Hiervoor dient versimpelde wetgeving rondom bevoegdheden te worden ontwikkeld, betere mogelijkheden voor de matching tussen school en bedrijf te komen en een financiële prikkel ingesteld te worden voor bedrijven die hun personeel hiervoor beschikbaar stellen. FME pleit (naar analogie van de WBSO, gericht op innovatie) voor een WBTO: Wet Beschikbaar stellen van Technisch Onderwijspersoneel. Lees meer hierover in ons standpunt over hybride docenten. 

Samenwerking gebeurt in de regio

De sleutel tot een goed afgewogen aanbod van technisch onderwijs in de regio ligt in samenwerking tussen de regionale bedrijven en het regionale onderwijs. Van VMBO tot WO. FME werkt in de regio nauw samen met het onderwijs, direct of via de actief betrokken lidbedrijven. Met elkaar zorgen we ervoor dat de beroepsonderwijsinfrastructuur goed wordt ingevuld. Aantrekkelijk voor de leerlingen en studenten en passend bij de kracht van het regionale technologisch bedrijfsleven. Zowel via het regulier onderwijs als via het netwerk van bedrijfstakscholen is een gevarieerd actueel aanbod ontstaan. En dan gaat het niet alleen om het opleiden van toekomstige medewerkers, maar ook om het aantrekkelijk houden van het werk voor bestaande medewerkers. Ook zij moeten meer van de regionale infrastructuur gebruik kunnen maken.

 

Sluiten