arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Stimuleren eerlijke en vrije handel

Handel

Het idee dat landen economisch almaar sterker verweven raken, spreekt niet langer van zelf. Protectionisme viert hoogtij en op het mondiale speelveld voor handel speelt niet iedereen volgens dezelfde regels. Hoewel juist Nederland  - als handelsland – bij uitstek gebaat is bij open grenzen en vrije handel, plukken we hier pas echt de vruchten van als dit ook eerlijk gebeurt. Daarom zet FME in op eerlijke wereldhandel, met de EU als spelverdeler en een goed functionerende WTO als scheidsrechter.

De Europese interne markt, ooit begonnen als vrijhandelszone, laat zien dat handel tussen landen niet is los te zien van zaken als milieu, duurzaamheid, gezondheid en bijvoorbeeld werknemersrechten. Met de Europese Interne Markt in een vergevorderd stadium en mondiale uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering is het logisch om dergelijke externe effecten van internationale handel ook in de handelsafspraken te beleggen. Handelsverdragen die de EU met derde landen sluit is daarvoor een geëigend middel.

CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada, is hierin voorloper waarin voor het eerst (afdwingbare) standaarden op het gebied van duurzaamheid, milieu en werknemersrechten nadrukkelijk onderdeel uitmaken.

Omdat het onderhandelen van handelsverdragen vaak decennia kan duren, hebben we belang bij een sterke WTO als arbiter van het mondiale handelsspeelveld. Een sterke toezichthouder is fundamenteel voor het vertrouwen van bedrijven om te handelen en te investeren.

Op de Europese interne markt – ons eigen speelveld – blijken steeds vaker partijen mee te spelen mee voor wie onze regels niet gelden (bijvoorbeeld op het gebied van staatssteun) of niet afdwingbaar zijn (zoals bij aanbestedingen). Handelsakkoorden, WTO recht en de interne markt regels blijken hier tekort te schieten. Het is daarom van belang ook op deze gebieden over de instrumenten te beschikken om een gelijk speelveld te borgen.

Wat willen we bereiken?

  • Een grotere rol voor handelsverdragen, waarin – naast markttoegang – ook aandacht is voor duurzaamheid, milieu en werknemersrechten.
  • De ratificering van CETA, een handelsverdrag waarmee (afdwingbare) standaarden op het gebied van duurzaamheid, milieu en werknemersrechten nadrukkelijk onderdeel uitmaken van een handelsverdrag.
  • Een hervormde WTO, wiens rol als scheidsrechter (opnieuw) erkend en gerespecteerd wordt door de mondiale handelsmachten.
  • Een gelijk speelveld op het gebied van (overheids)aanbestedingen, waarbij bedrijven uit landen die zich niet houden aan de wederzijdse afspraken voor het openstellen van overheidsopdrachten kunnen worden gesanctioneerd.
  • Een Europese interne markt waarin ook van buiten Europa afkomstige (staats)steun kan worden meegewogen bij de besluitvorming en sanctionering wat betreft investeringen, overnames en marktgedrag in het algemeen.
  • De situatie op de wereldmarkt moet als factor meewegen in Europese besluitvorming rond fusies (naast de gevolgen voor de consument en de interne markt).
  • Strikt Europees toezicht (en ook handhaving) op het gebied van normen en standaarden zoals CE-markeringen. De handhavingscapaciteit moet omhoog.
  • Een glasheldere, strikt afgebakende nationale investeringstoets zonder extra financiële lasten voor het bedrijfsleven. Toetsing van overnames en/of investeringen vindt vooraf plaats, inclusief een vorm van onafhankelijk expertadvies of toezicht.
  • Nederland is bij het verstrekken van exportvergunningen niet nodeloos strenger dan andere Europese landen. Zo wordt een ongelijk speelveld voorkomen. Daarnaast maakt FME zich hard om politisering van het mondiale export controlesysteem te reduceren. Nederland verdient een groot deel van de eigen innovatievoorsprong op buitenlandse markten. Wij hebben niets aan protectionisme.
  • Een eerlijke en wederkerige handelsrelatie met China. Open waar het kan en assertiever waar het moet. De technologische industrie heeft waardevolle relaties in China voor import en export, innovatie en onderzoek en talentuitwisseling. Tegelijkertijd moet er in de onderlinge handelsrelatie geen sprake zijn van een ongelijk speelveld, nadelige regels op het gebied van joint ventures of het schenden van afspraken rond intellectueel eigendom.

Downloads: 

Sluiten