arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Strategische autonomie

Strategie

Vanwege de oplopende geopolitieke spanningen in de wereld moet de EU inzetten op het versterking van haar mondiale positie. Beleid gericht op ‘open strategische autonomie’ kan hier een goede bijdrage aan leveren mits het open karakter van de Europese economie niet wordt aangetast en er tegelijkertijd geïnvesteerd wordt in een sterk vestigingsklimaat.

Als gevolg van de oplopende geopolitieke spanningen worden in Brussel drie woorden steeds vaker gebruikt: ‘open strategische autonomie’. Wat deze woorden precies zouden betekenen voor Europees (industrie)beleid is nog wat onzeker. Waar overeenstemming over lijkt te zijn tussen lidstaten is dat het doel van strategische autonomie een sterkere, onafhankelijke geopolitieke positie van de Europese Unie is. Partijen in de Unie lijken echter wel verschillende uitleg en invulling aan het concept te geven.

Een onafhankelijke EU heeft een gezonde en internationaal competitieve economie nodig. Dit kan alleen als Brussel de openheid van haar economie garandeert, omdat handel het fundament onder het Europees bedrijfsleven is. Gesprekken over ‘gedwongen reshoring’ van strategisch belangrijke industrieën leiden tot zorg dat strategische autonomie eerder een protectionistische (niet open) invulling zou kunnen krijgen. De vestigingslocatie van een bedrijf is gekozen vanwege combinaties van bedrijfseconomische afwegingen die hun internationale concurrentiepositie bevorderen. Als Europese bedrijven zich plotseling moeten verplaatsen en nieuwe manieren moeten vinden om hun concurrentiepositie veilig te stellen, terwijl bedrijven uit andere landen dit niet hoeven, is er een grote kans dat de positie van de Europese technologische industrie permanent wordt aangetast. 

Wat willen we bereiken?

FME benadrukt dat in discussies rondom strategische autonomie het verschil tussen middelen en doelen goed voor ogen gehouden moeten worden. Het doel is een Europese Unie die in geopolitiek opzicht sterk en onafhankelijk kan opereren. Strategische autonomie is één van de middelen die dit kan bewerkstelligen, naast bijvoorbeeld een sterke economie met internationaal competitieve bedrijven. Binnen beleid gericht op het bereiken van strategische autonomie moet dan ook het open karakter van onze economie behouden blijven. FME pleit er daarom voor dat het woord open in ‘open strategische autonomie’ benadrukt moet worden.

Een ander belangrijk onderdeel van dit beleid is het verbeteren van het gelijke speelveld op de interne markt, zowel tussen lidstaten als richting derde landen. Op dit moment ervaren te veel bedrijven in de technologische industrie hinder door oneerlijke concurentie. In plaats van gedwongen reshoring moet het Europees industriebeleid het vestigingsklimaat verbeteren zodat bedrijven zich in Europa willen vestigen. Dit betekent vol inzetten op het creëren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor optimale groei en bedrijfsvoering van een innovatief en internationaal competitief technologiebedrijf. Hier hoort ook volle inzet op smart industry bij, waar verbetering van de (digitale) infrastructuur van de EU voor nodig is. Verder moet de beroepsbevolking moderne technische en digitale vaardigheden bezitten. Tot slot is het van groot belang dat het Europees industriebeleid ingebed en verbonden wordt met het nationale industriebeleid van lidstaten.

Downloads

Sluiten