arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Technologie voor maatschappelijke uitdagingen

Versnelling

De grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, voedsel, zorg en veiligheid hebben één ding gemeen: technologie speelt een sleutelrol om deze uitdagingen op te lossen. Nederland heeft daarbij een goede uitgangspositie met een sterke technologische industrie en een wijdvertakte ict-infrastructuur. FME vindt dat de technologische industrie samen met de kenniswereld hierin een belangrijke rol moet spelen.

Wie gaat de uitdagingen van morgen oplossen?

Voor FME is het niet de vraag óf we de uitdagingen van morgen aankunnen, maar wie de uitdagingen van morgen gaat oplossen. Die kaarten worden nu geschud: welk land biedt het beste economisch beleid om bedrijven (of liever nog: ecosystemen van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen) aan te trekken en te behouden. De beste beleidsmix voor de verdienkracht van morgen is een combinatie van gerichte investeringen in innovatie en vernieuwing én optimale randvoorwaarden.

Maatschappelijke uitdagen moeten meer centraal worden gesteld

Inzet op maatschappelijke uitdagingen biedt kansen maar houdt ook oog voor bedrijven waarvoor het van belang is om het generieke innovatieve vermogen te versterken. Voor die topsectoren waarbij het gaat om een specifiek belang te dienen moeten de maatschappelijke uitdagen meer centraal worden gesteld. Daar liggen kansen voor Nederland, want de wereld van vandaag en morgen wordt geconfronteerd met uitdagingen die met urgentie om oplossingen vragen. Fundamentele transities zijn nodig op het gebied van voedsel, zorg, energie en veiligheid.

De technologische industrie kan samen met de kenniswereld hierin een belangrijke rol spelen. Met de Nationale Wetenschapsagenda zijn 25 routes gedefinieerd en liggen doorbraken voor wetenschap, samenleving en economie binnen handbereik.

Wat willen we bereiken?

FME pleit ervoor om, meer nog dan nu het geval is, de nationale agenda te verankeren met de regionale innovatieagenda’s en ecosystemen én te verbinden met de Europese agenda HorizonEurope. Het is goed dat het R&D-vestigingsklimaat wordt verbeterd door onder andere investeringen in (grensoverschrijdende) R&D-samenwerkingsprojecten samen met decentrale overheden te ondersteunen en investeringskapitaal beschikbaar te stellen. Daarnaast kan de overheid (al dan niet via de vakdepartementen) zorgen dat met de uitdaging van de maatschappelijke vraagstukken de nieuwe technologische oplossingen worden ingekocht, zodat in het kader van innovatiegericht inkopen de  beleidsdoelstelling van 2,5% minimaal wordt gerealiseerd.

  1. De nationale agenda moet verankerd worden met de regionale innovatieagenda’s en ecosystemen en verbonden worden met de Europese agenda.
  2. We moeten er voor zorgen dat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven die over de grenzen van sectoren heen gaan en waarbinnen de overheid ook zelf de initiërende rol oppakt om langs de weg van publiek private samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties mobiliseert. Hier is een duidelijke rol weggelegd voor de vakdepartementen.
  3. De overheid kan (al dan niet via de vakdepartementen) zorgen dat het met de uitdaging van de maatschappelijke vraagstukken de nieuwe technologische oplossingen gaat inkopen, zodat de doelstelling van 2,5% minimaal wordt gerealiseerd.
Sluiten