arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Vrijhandelsverdragen

Handel

Handelsverdragen spelen een cruciale rol in het wegnemen van handelsbarrières die de technologische industrie ervaart bij het zakendoen met landen buiten de EU. FME zet zich in voor een vergrote rol van brede vrijhandelsverdragen waarin – naast markttoegang – ook aandacht is voor duurzaamheid, milieu en werknemersrechten en het gebruik van de verdragen door mki-bedrijven.

De technologische industrie ervaart tal van handelsbarrières bij het internationaal zakendoen. Denk hierbij aan importtarieven en -quota, wetgeving die lokale aanbieders bevoordelen, moeizame of oneerlijke douaneprocedures, beperkingen voor het inzetten van personeel en verschillen in regelgeving op gebied van productregelgeving, dataverkeer en -opslag. Door goede handelsverdragen met derde landen te sluiten wordt handel voor bedrijven met deze landen veel makkelijker. Vooral nu dat protectionisme hoogtij viert is de rol van handelsverdragen extra belangrijk geworden.

Daar waar handelsverdragen vroeger met name gesloten werden om toegang tot elkaars markten te regelen, zien we dat de nieuwe generatie verdragen ook andere onderwerpen meenemen.  De Europese interne markt, ooit begonnen als vrijhandelszone, laat zien dat handel tussen landen niet is los te zien van zaken als milieu, duurzaamheid, gezondheid en bijvoorbeeld werknemersrechten. Met de Europese interne markt in een vergevorderd stadium en mondiale uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering is het logisch om dergelijke externe effecten van internationale handel ook in de handelsafspraken te beleggen. Handelsverdragen die de EU met derde landen sluit is daarvoor een geëigend middel. CETA, het handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada, is hier een voorloper van doordat voor het eerst afdwingbare standaarden op het gebied van duurzaamheid, milieu en werknemersrechten nadrukkelijk een onderdeel van het verdrag uitmaken.

Succes van handelsverdragen valt en staat bij de mate waarin bedrijven in staat zijn om de voordelen ervan te benutten. Met name mki-bedrijven vinden het vaak moeilijk om van de handelsafspraken te profiteren. Dit heeft vaak te maken met een gebrek aan informatie, met name door onduidelijkheid over het oorspongsprincipe (waarbij moet worden aangetoond dat producten onder de voorwaarden van een handelsverdrag vallen).

Wat willen we bereiken?

FME zet zich in voor een vergrote rol van brede vrijhandelsverdragen:

  • Waarin – naast markttoegang – ook aandacht is voor duurzaamheid, milieu en werknemersrechten. CETA, als voorloper van de nieuwe generatie handelsverdragen moet geratificeerd worden.
  • Met (afhankelijk van met welk land het verdrag gesloten wordt) aandacht voor de volgende markttoegangsaspecten: minimale importtarieven en -quota, eenvoudige oorsprongsregels, harmonisatie van producteisen en wederzijdse erkenning van conformity assessment, uitwisseling van personeel en wederzijdse erkenning van kwalificaties en diploma’s, en afspraken over zo efficiënt en eenvoudig mogelijke douaneprocedures, toegang tot aanbestedingen en dataverkeer en -opslag.
  • Met goede en duidelijk afspraken over handhaving van het akkoord en geschillenbeslechting en zo snel mogelijk worden geïmplementeerd.
  • Waarbij er met behulp van awareness- en voorlichtingsactiviteiten expliciet aandacht is voor het benutten van de voordelen door mki-bedrijven.

Downloads

Sluiten