arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

We moeten technologie slim inzetten op de arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt tech

Innovatieve technologie en digitalisering spelen een steeds grotere rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast is het implementeren en gebruiken van nieuwe technologie dé manier om de arbeidsproductiviteit in Nederland te verhogen. De vierde industriële revolutie biedt een prachtige kans voor kruisbestuiving tussen de technologische industrie en andere sectoren.

Samen met de technologische industrie – ondersteund door de overheid – kunnen die sectoren de kansen grijpen die nieuwe technologieën hen bieden. Denk aan robots die repeterend werk uitvoeren waardoor medewerkers ruimte krijgen voor uitdagendere taken. Of denk aan een exoskelet dat ziekteverzuim voorkomt, of aan productie-installaties die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om taken uit te voeren.

Onbenut potentieel

In Nederland staan veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog langs de kant, of dreigen de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Mensen met een beperking, mensen zonder diploma of startkwalificatie, mensen met een migratieachtergrond, taalachterstand/ongeletterdheid en heel veel anderen. Vaak beschikken deze mensen over talenten die niet of onvoldoende ontwikkeld en benut worden. Met de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande uitstroom van mensen, wordt dit tekort de komende jaren nog groter. Het is dus van groot belang om meer aandacht te besteden aan de instroom van nieuwe werknemers en de scholing van huidige werknemers.

Naast het kwantitatieve vraagstuk (voldoende instroom) speelt een kwalitatief vraagstuk. In een concurrerende markt is het van groot belang om voortdurend te kijken naar de mogelijkheden van nieuwe technologie. En om daar goed op in te kunnen spelen, is het van cruciaal belang dat huidige en nieuwe werknemers zich regelmatig (bij)- of zelfs omscholen. Investeren in skills draagt bij aan motivatie van personeel, aan efficiency en onderscheidend vermogen.

Ruimte voor Mensgerichte en Inclusieve Technologie

Inclusieve technologie speelt in op de talenten en beperking van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om nieuwe technologie die anticipeert op fysieke en/of cognitieve en/of psychosociale beperkingen van mensen. Succesvolle toepassing kan er aan bijdragen dat mensen sneller leren of ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van taken. Complexer of zwaarder werk wordt bereikbaar voor deze mensen. Ook kan technologie de kwaliteit van het geleverde werk borgen.

Dit type technologie is echter ook interessant zijn voor huidige, reguliere werknemers. Zo kan een exoskelet bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van personeel en kan een operator support systeem mensen ondersteunen bij het aanleren van nieuwe werkprocessen en de kwaliteit van het werk borgen.

  1. Overheid investeer in het slim inzetten van technologie

Werk is een essentieel onderdeel van maatschappelijke participatie en voor een inclusieve arbeidsmarkt. Hulpmiddelen voor mensen met een arbeidsbeperking in de vorm van werkvoorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol.  De sleutel tot meer inclusiviteit op de werkvloer ligt bij werkgevers en werknemers. FME wil daarom dat de overheid werkgevers en hun medewerkers daarom ondersteunt bij het implementeren van mensgerichte technologie op werkplekken.

  • Stimuleer innovaties op het gebied van mensgerichte technologie door een Sociaal Innovatie Fonds op te richten.
  1. Bedrijfsleven grijp de kansen van de technologie

Wat is mensgerichte technologie? Wat levert het op? Hoe implementeer je deze technologie succesvol? Voor implementatie van deze nieuwe technologieën is het van belang goed te kijken naar welke taken zich lenen zich voor robotisering en welke niet.. Er zijn dus nog veel onduidelijkheden – FME wil de eigen sector én andere sectoren inzicht geven in en de kansen laten zien van mensgerichte technologieën en wat die met zich meebrengen. Technologie maakt de wereld van werk mooier.

  • We ontwikkelen een mensgerichte technologie kansenkaart voor de technologische industrie en brengen voorbeelden in kaart
  • FME jaagt de ontwikkeling van een technohub Mensgerichte technologie aan
Sluiten