arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Werk aan een aantrekkelijke (internationale) arbeidsmarkt

Werkplek

Onder invloed van globalisering en technologisering is het arbeidsmarktbeleid verouderd. Modern arbeidsmarktbeleid stelt niet baanzekerheid, maar werkzekerheid centraal. Nederland hoort bij de economisch sterkste landen ter wereld. Het open karakter van onze economie zorgt mede voor die leidende positie, maar maakt ons ook afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt. We moeten zo snel mogelijk het aanpassingsvermogen van de arbeidsmarkt vergroten door de wendbaarheid van de arbeidsmarkt te verhogen en technologie slim in te zetten op de werkvloer.

Maak werk van de hervorming van de arbeidsmarkt!

Al jaren praten we over een knellende arbeidsmarkt. FME vraagt zich af hoeveel rapporten er nog nodig zijn om eindelijk resultaatgericht actie te nemen om ervoor te zorgen dat er niemand aan de kant komt te staan en onze economie kan groeien met een arbeidsmarkt die niet belemmerend is met een goede arbeidsmobiliteit en passend opgeleide beroepsbevolking. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) noemt dan ook het betere werk onze nieuwe maatschappelijke opdracht en de commissie Regulering van Werk noemt de groeiende tweedeling tussen de haves (vast contract & hoge zekerheid) en have nots (flex contract & lage zekerheid) op de arbeidsmarkt onze nieuwe sociale kwestie. Het moment is nu. Dit zijn twee urgente boodschappen die aantonen dat er werk aan de winkel is. De groeiende impact van technologische ontwikkelingen op het werk wordt zichtbaar en werk wordt intensiever door veranderingen in de snelheid en de aard van het werk.

FME pleit ervoor om direct te starten met het samenstellen van een brede maatschappelijke alliantie die hervorming van de arbeidsmarkt (de voorstellen van de commissie Regulering van Werk) per bouwsteen op integrale wijze uit moet werken. Hierbij moet gestart worden met de bouwstenen die het snelst op overeenstemming tussen alle partijen uit de brede maatschappelijke alliantie kunnen rekenen, bijvoorbeeld een activerend en inclusief arbeidsmarkt. 

Erken, waardeer en faciliteer kennis en vakmanschap uit het buitenland

Werken in de technologische industrie vergt vaak zeer specifieke kennis en vaardigheden. Deze zijn in onvoldoende mate aanwezig op de Nederlandse arbeidsmarkt. We moeten dus over onze landsgrenzen kijken en het belang en de noodzaak van kennis en vakmanschap uit  het buitenland erkennen en faciliteren. Arbeidsmigranten zijn niet alleen nodig, ze hebben ook duidelijk  aantoonbare positieve impact op onze economie en welvaart. Om talent uit andere landen te verleiden naar Nederland te komen, moeten we investeren in de aantrekkelijkheid van Nederland als woon- en werkplek. We slaan zo twee vliegen in één klap, want ook voor Nederlands talent wordt het aantrekkelijker om hier te blijven.

  • Daarom pleit FME voor het behoud van de 30% kenniswerkersregeling

Bind internationale technische studenten aan Nederland

Een toename van internationaal talent in de technische sector is nodig om de instroom op zijn minst gelijk te houden en zo voldoende talent op te leiden voor de arbeidsmarkt. Bij ongewijzigd beleid wordt verwacht dat het aantal Nederlandse voltijd studenten in het technisch hoger onderwijs tot 2030 afneemt met ruim 9.000 studenten.  De komst van internationale studenten heeft met name economische meerwaarde voor Nederland wanneer deze studenten hier blijven werken.

De stayrate moet verder worden verhoogd. Het programma ‘Make it in the Netherlands’ is succesvol gebleken in het verhogen van de stayrate van internationale studenten. FME pleit voor uitbreiding van het vervolgprogramma voor werving en binding van internationale studenten ‘Make it in the Netherlands’ van alleen de ICT-sector naar alle sectoren waar arbeidsmarkttekorten bestaan, zoals de techniek.

Sluiten