arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Wet Energiebesparingsplicht met CO2-reductie

Energieinformatieplicht

De energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt uitgebreid naar CO2-reductie. De wet zal volgens de planning ingaan op 1 januari 2023. Bedrijven met een energieverbruik hoger dan 50.000 KWh of 25.000 m3 gas zijn daarna verplicht om energiebesparende maatregelen in hun bedrijf in te voeren als de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. FME zet zich namens haar leden in om met Rijksoverheid in 2021 te komen tot een nieuw convenant gericht op CO2-efficiencyverbetering.

Belangrijkste kenmerken

Hiermee wordt de huidige energie efficiency verplichting van art 2.15 Wet Milieubeheer omgezet in CO2 efficiency maatregelen. De nieuwe wet wordt onderdeel van de Omgevingswet. Vrijwel alle leden van FME, ook vergunning plichtige bedrijven (Type C), zullen onder de nieuwe wet vallen. Bedrijven die meedoen aan het ETS systeem of een complexe milieuvergunning hebben vallen niet onder de nieuwe wet. Om uitvoerbaarheid en naleving eenvoudiger te maken zal er opnieuw worden gewerkt met de zogeheten Erkende Maatregelen lijsten (EML) die voor de meeste sectoren al zijn uitgewerkt en doorgevoerd. Ook de Metalektro heeft een Erkende Maatregelen Lijst. Deze is geactualiseerd ten behoeve van de Informatieplicht Energiebesparing die op 1 juli 2019 in werking is getreden.

FME-leden kunnen in Mijn FME het Stappenplan Energie Informatieplicht inzien.

Wat willen we bereiken?

 1. Focus op reductie fossiele brandstoffen
  FME ziet als verbeterpunt dat de nieuwe wet uitsluitend het verlagen van het verbruik aan fossiele brandstoffen als criterium neemt. Om de energie-inhoud van 1 m3 gas te vervangen is gemiddeld 10 kWh aan elektriciteit nodig. Bedrijven die van het gas afgaan door in te zetten op elektrificatie zien hun elektriciteitsverbruik fors toenemen, waardoor zij boven de drempel van 50.000 kWh kunnen uitkomen en daarmee onder de wet vallen. FME vindt dat bedrijven die inzetten op elektrificatie én elektriciteit 100% duurzaam inkopen in principe klaar zijn met hun CO2 reductie. De wet verplicht deze groep maatregelen te blijven nemen. FME vindt dat er dan beter kan worden gekeken naar laaghangend fruit in andere sectoren.  
     
 2. Houd de terugverdientijd van te nemen maatregelen op vijf jaar
  Uit de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer van 10 december 2020, blijkt dat een terugverdientijd van zeven jaar nieuwe nadelen oplevert en maar bij een klein deel van de bedrijven toepasbaar is. De vijf jaar is een bekende grens waar veel ervaring mee is opgedaan zowel aan de zijde van bedrijven als bij het bevoegd gezag. FME vindt wel dat de terugverdientijden van vijf jaar ook consequent en consistent gehandhaafd mogen worden. Dat levert tussen bedrijven onderling een level playing field op.  

   
 3. De Wet richt zich alleen op CO2
  De wet is uitsluitend gericht op CO2 reductie en niet op andere broeikasgassen. Dit maakt de wet eenvoudiger uitvoerbaar maar beperkt ook het aantal te nemen verplichte maatregelen door de bedrijven. Omdat andere broeikasgassen (bijv. CH4, CFK’s, SF6, etc) een veel groter effect kunnen hebben dan CO2 op de opwarming van de aarde wordt de effectiviteit en kostenefficiency van de wet lager.

   
 4. Voer deze wet uit door middel van een convenant.
  FME is groot voorstander van energie efficiency convenanten: het zijn goed werkende instrumenten die tot uitstekende resultaten leiden. FME wil na 2020 een nieuw convenant met één groot verschil. Het nieuwe convenant moet niet langer gericht zijn op energie efficiency maar op CO2 efficiency. Het moet gaan om een Meer Jarenafspraak Reductie CO2 (MJRC). FME verwacht dat een MJRC convenant gemiddeld genomen meer CO2 efficiency oplevert dan de nieuwe Wet CO2 normering. Dit komt onder andere omdat:
  1. De Wet CO2 normering staat een concernaanpak niet toe, een convenant kan dat wel
  2. Maatregelen kunnen beter ingepland worden in de tijd en op logische momenten zoals bij overnames, renovatie, uitbreiding en verhuizingen van bedrijven
  3. Bedrijven kunnen de zogeheten scope 3 maatregelen volgens de wet niet mee laten tellen. Maatregelen die bedrijven nemen in het kader van de circulaire economie blijven buiten beeld en bedrijven missen een stimulans hiervoor. Dat geldt ook voor andere broeikasgassen dan CO2 reduceren. Deze problemen kan een convenant oplossen.
Lees ook het standpunt Standpunt Energieconvenanten MEE en MJA3
Sluiten