arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Tata Steel en PWN maken werk van natuur

24 mei 2016

Tata Steel en natuurbeheerder PWN gaan samen de biodiversiteit versterken op het terrein van Tata Steel en in de omliggende natuurgebieden. De site van Tata Steel speelt in ecologisch opzicht een belangrijke rol in de regio, omdat de aanwezige natuur een essentiële verbinding vormt tussen de omliggende natuurgebieden. Het staalbedrijf en PWN maakten vandaag bekend dat ze gezamenlijk een beheerplan gaan opstellen voor de natuur op het terrein.

Bij Tata Steel komen veel waardevolle biotopen voor, waaronder vochtige duinvalleien, kruidenrijke graslanden en onverstoord bos met meidoorns van wel 150 jaar oud. Het terrein van het staalbedrijf heeft een rijke biodiversiteit, met onder meer een kolonie oeverzwaluwen, een broedende slechtvalk, populaties zandhagedissen en rugstreeppadden en grote hoeveelheden zeldzame orchideeën. Er komt zelfs een mossoort voor die nergens anders in Nederland is aangetroffen: het kalkpurpersteeltje.

"Een staalbedrijf en natuur, dat klinkt als een tegenstelling, maar het tegenovergestelde is het geval", aldus Hans van den Berg, directeur van Tata Steel in IJmuiden. "We hebben veel mooie natuur op onze site, waaronder soorten die in ons land een kwetsbare of bedreigde status hebben. De keuze voor samenwerking met PWN lag voor de hand, want we zijn tenslotte buren. Nadat we bij elkaar over de heg hadden gekeken, kwamen we tot de conclusie dat het bundelen van kennis en ervaring een logische stap is om de biodiversiteit op het terrein en in de regio te beschermen en versterken. Onze samenwerking vormt een goede aanvulling op andere regionale initiatieven die wij ondersteunen op het gebied van milieu, onderwijs en bereikbaarheid. Tata Steel levert een belangrijke economische bijdrage aan de regio. Het zou mooi zijn als we ook in ecologisch opzicht een bijdrage kunnen leveren", aldus Van den Berg.

Verbindingen maken

"PWN is als grote natuurbeheerder in Noord-Holland blij met de samenwerking met Tata Steel, die de kans biedt om verbindingen te maken tussen het terrein van de staalfabrikant en de aangrenzende duinen van PWN", stelt Joke Cuperus, directeur PWN. "Het terrein van Tata Steel kent een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Samen kunnen we dit deel van de duinen robuuster en veerkrachtiger maken. Door op een slimme manier gebieden te verbinden, kunnen dieren, maar ook planten zich beter verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Soorten krijgen zo een groter leefgebied, waardoor ze zich op lange termijn ook beter kunnen handhaven. Zo werken we samen aan het versterken van het Nederlands Natuurnetwerk", aldus Cuperus. Het creëren van tijdelijke natuur op braakliggende plekken is een van de mogelijke beheermaatregelen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van maaisel of plagsel uit natuurgebieden van PWN, om zo op die plekken kenmerkende duinflora te laten opbloeien. Er wordt ook gedacht aan het natuurvriendelijker inrichten van de plantsoenen rondom de gebouwen op de site en aan het organiseren van natuurexcursies bij Tata Steel.

Vitale populatie uniek mos

Met name door de werkzaamheden op de 750 hectare grote site kennen de stukken duin op het terrein een grote dynamiek, hetgeen bevorderlijk is voor veel pioniersoorten. En doordat er tevens veel plekken zijn waar de natuur zich volledig ongestoord heeft kunnen ontwikkelen, tref je bij Tata Steel meidoorns aan van meer dan 150 jaar oud. Die behoren tot de oudste die in Noord-Holland nog worden aangetroffen. Naast een kolonie oeverzwaluwen komen op de site ook de patrijs en de slechtvalk voor. Bijzondere planten zijn onder meer parnassia, waterpunge, moeraswespenorchis, hondskruid, rietorchis en bijenorchis. In juni staan er bij het staalbedrijf duizenden orchideeën in bloei. Vorig jaar ontdekte mossenexpert Henk Siebel net buiten het terrein van Tata Steel een mossoort die nergens anders in Nederland voorkomt: het kalkpurpersteeltje (Ceratodon conicus). Op uitnodiging van Tata Steel heeft hij vervolgens een inventarisatie op het terrein uitgevoerd, waaruit blijkt dat dit zeldzame mos op meerdere plekken op het terrein voorkomt. "Deze soort is nog nergens anders in Nederland gevonden en het ziet er dus naar uit dat dit echt een Tata Steel soort is", stelt Siebel. "De soort is in West-Europa zeer zeldzaam en gaat achteruit. Het kalkpurpersteeltje komt voor op hele dunne laagjes grond op steen of halfverharding, die in de zomer sterk uitdrogen. Het gaat hier om een grote, vitale, zich voortplantende populatie, die het erg naar de zin heeft op het terrein van het staalbedrijf", aldus Siebel.

Sluiten