arrow btn arrow right arrow left chevron mouse pulser checkmark date calendar

Wet Homologatie Onderhands Akkoord - bittere noodzaak tijdens coronacrisis

Blog
27 november 2020
René Ries

In de Verenigde Staten ('Chapter 11 procedure') en het Verenigd Koninkrijk (Scheme arrangement) bestaat de mogelijkheid voor een onderneming schuldeisers buiten faillissement een onderhands dwangakkoord aan te bieden. Hierdoor kan de schuldeiser gedwongen worden een deel van zijn vordering prijs te geven. Door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord wordt dat vanaf 1 januari 2021 ook in Nederland mogelijk. Op deze mogelijkheid heeft het Nederlandse bedrijfsleven lang moeten wachten.

Door René Ries, FME Advocaten

Deze nieuwe wet heeft als doel het reorganiserend vermogen van ondernemingen te verbeteren. Tot nu toe was het niet mogelijk schuldeisers buiten faillissement te dwingen een akkoord te accepteren omdat alle schuldeisers hiermee akkoord moesten gaan. Omdat daardoor in de praktijk een akkoord niet tot stand kwam was er sprake van onnodige faillissementen.

Faillissementen vermijden, vooral nu

Het doel van de wet is om - voor in de kern - levensvatbare en winstgevende ondernemingen een faillissement te vermijden. Hierdoor wordt herstructurering eenvoudiger en kan werkgelegenheid behouden blijven. De schuldeiser heeft er ook belang bij zodat deze klant behouden blijft. Zeker in deze coronacrisis is dit van wezenlijk belang voor ondernemingen.

Verbindende werking

Homologatie van het akkoord wil zeggen dat de rechter een akkoord met de schuldeisers bekrachtigt (homologeert). Hierdoor wordt het akkoord verbindend tegenover schuldeisers ook ten opzichte van de schuldeisers die tegen (of geheel niet) hebben gestemd. Hiermee wordt voorkomen dat een kleine groep schuldeisers de belangen van de overige schuldeisers én van werknemers schaadt. Dit kan gebeuren door al dan niet op oneigenlijke gronden een herstructurering of sanering van schulden tegen te houden.

De regeling is niet van toepassing is op vorderingen van werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst voor de onderneming werkzaam zijn of zijn geweest.  Alle overige schulden, dus ook fiscale schulden, kunnen middels een akkoord worden gesaneerd.

Meer tijd

Het akkoord kan meer omvatten dan enkel sanering van schulden. Het akkoord kan ook inhouden dat de schuldenaar meer tijd gegeven wordt om aan de betalingsverplichtingen te voldoen (gedwongen uitstel van betaling) of het kan leiden tot een wijziging van één of meer lopende overeenkomsten.

Schuldeisers  kunnen in verschillende klassen worden ingedeeld en aan elke klasse kan een apart aanbod (bijvoorbeeld betaling van een bepaald percentage) gedaan worden. Ook kan een aanbod voor een akkoord worden aangeboden aan een enkele klasse, bijvoorbeeld aan alle concurrente crediteuren met een vordering boven een bepaald bedrag. De stemming over het akkoord geschiedt dan per klasse van schuldeisers.

Voorwaarden:

  • De onderneming verkeert in een toestand waarin redelijkerwijs te verwachten is dat zij insolvent zal raken;
  • De onderneming is in principe winstgevend;
  • Het onderhands akkoord is gunstiger voor de schuldeisers dan een faillissement;
  • De onderneming heeft een haalbaar plan dat aan wettelijke voorschriften voldoet. De inhoud van het akkoord mag de onderneming verder zelf bepalen;
  • Een eerlijke en gelijke verdeling van geld en bezittingen over alle schuldeisers;
  • Minstens één schuldeiser moet vóór het akkoord stemmen;
  • De arbeidsvoorwaarden van uw personeel blijven hetzelfde.

Procedure in gang zetten

Zowel de schuldenaar als de schuldeisers, aandeelhouders en ingestelde ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) hebben het recht de procedure in gang te zetten. Wordt de procedure gestart door de schuldenaar dan is het inschakelen van een deskundige raadzaam, maar niet verplicht. Wanneer de procedure wordt gestart door een andere partij dan de schuldenaar, wordt een herstructureringsdeskundige aangesteld.

Indien aan alle vereisten is voldaan, keurt de rechter het akkoord goed waardoor het akkoord verbindend is voor alle betrokkenen. Dus ook voor degenen die tegen of niet hebben gestemd. De beslissing van de rechter is definitief. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep of cassatie.

Juridische ondersteuning

Als onderneming kan je dus in twee situaties te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving. Je kan als schuldeiser een akkoord voorgelegd krijgen of je onderneming kan er als schuldenaar baat bij hebben een faillissement te vermijden door een akkoord. In beide situaties is een goede juridische ondersteuning wenselijk. FME Advocaten kan je daarbij ondersteunen.

Sluiten