arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Subsidie voor mkb-bedrijven met internationale projecten, klanten of investeringen (DHI)

Artikel
Laatst gewijzigd 7 februari 2024

De DHI-subsidieregeling is een aantrekkelijke regeling voor mkb-bedrijven met internationale ambities en interesse in buitenlandse markten. Hierbij gaat het om het uitvoeren van projecten, investeren in buitenlandse ondernemingen of het overtuigen van potentiële afnemers in het buitenland. De subsidie kan tot € 200.000 per project bedragen. De regeling staat open tot en met december 2024.

Wel is het zo dat aanvragen in behandeling worden genomen op volgorde van datum van indiening. DHI staat voor Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten.

Spelregels

Binnen de DHI-subsidieregeling is er sprake van een verdere positionering van een mkb-bedrijf in één doelland. Het bedrijf moet voldoen aan de volgende spelregels:

 • Er zijn minimaal 3 werknemers in dienst. Zo niet, dan moet er aannemelijk gemaakt worden dat deze capaciteit bij de onderneming structureel gewaarborgd is voor het uitvoeren van het project en het realiseren van export en/of investeringen.
 • Als richtlijn wordt er een gemiddelde jaaromzet van € 100.000 in de afgelopen drie jaar gehanteerd. Is dit lager? Dan moet er aangetoond worden dat er voldoende financiële middelen zijn om het project te financieren.

Daarnaast moet een project voldoen aan de volgende spelregels: 

 • Het project realiseert een export ter waarde van ten minste vijf keer het subsidiebedrag voor DGGF-landen en tien keer het subsidiebedrag voor overige landen.
 • Projecten in DGGF-landen leveren een positieve bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.
 • In het geval van een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie is de technologie, product of dienst al een goedwerkend prototype. Het is al uitgebreid getest, lijkt kansrijk en is klaar voor de markt.
 • Het project heeft bij investeringsvoorbereidingsprojecten een positieve impact op de Nederlandse aanvragers en de Nederlandse economie.

Hoogte van de subsidie

De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. De maximale subsidie verschilt per type project. Voor een demonstratieproject is dit € 200.000.  Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

Het gesubsidieerde percentage van de projectkosten is 50% per project. Er zijn hier twee uitzonderingen op:

 • Voor projecten in fragiele staten en focuslanden is de subsidie 60% van de totale projectkosten.
 • Voor projecten die een substantiële bijdrage leveren aan de vergroeningsdoelen is de subsidie maximaal 70% van de totale projectkosten. 

Projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • Er is voldoende relevante kennis en ervaring om het project succesvol uit te voeren.
 • Het exportpotentieel is haalbaar.
 • Het project sluit aan bij de reguliere activiteiten.
 • Het project is politiek haalbaar.
 • Potentiële risico’s worden gemitigeerd.
 • In het doelland zijn voldoende maatregelen genomen zodat het project succesvol opgezet en uitgevoerd kan worden.

Aanvraag en beoordeling

Er is in 2024 in totaal € 8.500.000 beschikbaar voor de regeling. Hiervan is € 4.000.000 beschikbaar voor DGGF-landen. De overige € 4.500.000 is beschikbaar voor activiteiten in de overige landen. De regeling is op 15 januari 2024 opengegaan. Er kan tot en met 31 december 2024 ingediend worden, zolang er budget beschikbaar is. De aanvragen worden verwerkt op basis van first come, first served.

Meer over Funding en finance

Innovatie
Artikel Exclusief voor leden

WBSO

10 oktober 2023

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten