BSMO: Betere Stal, Betere Mest en Betere Oogst

Koe

De Nederlandse veehouderij staat voor een aantal grote uitdagingen. Twee van deze uitdagingen zijn het optimaliseren van de landbouwkringloop om de schadelijke uitstoot van emissies te minimaliseren en de kringloop te sluiten. BSMO is een publiek-private samenwerking (PPS) die gericht is op het doorrekenen van emissies van de keten van stal tot akker met daarin innovatieve stalsystemen.

De stalsystemen met een bronaanpak dragen bij aan twee aspecten. Ten eerste scheiden deze systemen feces en urine bij de bron, wat resulteert in het voorkomen van emissies van stikstof en broeikasgassen naar het milieu. Daarnaast biedt het scheiden van meststromen kansen voor toepassingen later in de keten, zoals organische meststoffen, bodemverbeteraars, groene energiebronnen, of kunstmestvervangers.

Samenwerking

Een consortium van bedrijven, sectororganisaties, overheden en onderzoeksinstanties, waaronder de Wageningen University & Research (WUR), werkt samen aan dit landelijke onderzoeksprogramma. Het doel is om innovaties in de kringloop van stal tot veld te integreren, waardoor er meer circulariteit ontstaat. De PPS richt zich specifiek op het onderzoek naar meststromen uit nieuwe, innovatieve stalsystemen, hun bijdrage aan de reductie van ammoniak, methaan en lachgas, en hoe deze mestproducten het best kunnen worden toegepast in het veld en als bron van groene energie.

Impact

Het beoogde resultaat van dit onderzoeksprogramma is het geven van richtlijnen aan ondernemers in de keten, zoals veehouders, akkerbouwers, groentetelers, loonwerkers, mestverwerkers en technologieleveranciers. Deze richtlijnen moeten hen helpen bij de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij met als doel het verlagen van de druk op de mestmarkt, het verlagen van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen, en een efficiĆ«nter gebruik van dierlijke mest.  

Integrale ketenbenadering

De volgende onderdelen van een integrale ketenbenadering komen aan bod bij deze PPS:

  • Stalsystemen en opslag: implementatie van stalsystemen die meststromen bij de bron scheiden.
  • Verdere bewerking van meststromen: er wordt gekeken naar nieuwe manieren van mestbewerking met als doel een zo laag mogelijke uitstoot van emissies en een maximale economische waarde.
  • Toepassingen van meststoffen in het veld: Hierbij worden de nieuwe mestvormen getest in de praktijk.
  • Duurzaamheidseffecten: Door inzicht te creĆ«ren in de kosten en baten van de gehele keten worden de stalsystemen getoetst op duurzaamheid en economische haalbaarheid.