arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Nieuwe toestemmingsvereiste bij instellen numerus fixus

20 december 2019

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2019 de wet Taal en Toegankelijkheid van het hoger onderwijs aangenomen. Het doel van de wet is om de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs voor Nederlandse studenten te waarborgen en tegelijkertijd de instroom van internationale studenten te beheersen. Maar ook voor die internationale studenten moet met de wet de toegankelijkheid geborgd blijven.

Toestemmingsvereiste van minister bij invoering van numerus fixus

Met de wet wordt geregeld dat de minister toestemming moet geven aan een instelling om een numerus fixus op een opleiding in te voeren. Hiermee wordt vooraf getoetst of een instelling er alles aan gedaan heeft om een numerus fixus te voorkomen. Zo moet er in de regio gekeken worden of er meer samengewerkt kan worden met het bedrijfsleven om de capaciteitstekorten op te lossen. Zo wordt er alles aan gedaan dat de mensen die we nodig hebben op de arbeidsmarkt ook daadwerkelijk opgeleid worden.

Taalbeleid

Hoewel wij internationaal talent hard nodig hebben, is het belangrijk dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd blijft. De minister zet er daarom met deze wet op in dat Nederlands verplicht wordt opgenomen in het curriculum voor de Nederlandse student. Hiermee worden de eisen om een opleiding in een andere taal aan te bieden verscherpt. Voor anderstalige studenten wordt Nederlands niet verplicht gesteld, maar dienen wel cursussen Nederlands aangeboden te worden. Gebleken is dat het leren van de Nederlandse taal de blijfkans of ‘stay rate’ van buitenlandse vergroot.

Inbreng van FME

FME heeft zich hard gemaakt voor de toestemmingsvereiste bij het instellen van een numerus fixus en we kijken daarom positief naar deze wet. FME vindt het belangrijk dat het internationaal talent dat naar Nederland komt, opleidingen in het Engels kan blijven volgen en dat er alles aan gedaan wordt om een aantrekkelijk klimaat te ontwikkelen voor internationaal talent om zich in Nederland te vestigen. FME juicht daarom de aangenomen motie van D66 toe, waarin de regering wordt gevraagd een actieplan te ontwikkelen om de 'stay rate' van internationale studenten in Nederland na afstuderen te verhogen, en hierover de Kamer voor het tweede kwartaal van 2020 te rapporteren.

Ook zijn wij positief over de aangenomen motie van VVD/D66, waarin zij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - samen met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid - verzoeken om te komen tot een zowel offensieve als concurrerende internationale talentstrategie voor het Nederlandse hoger onderwijs, waarin ook de verbetering van de procedures, de blijfkans, de faciliteiten rond onderwijs en huisvesting alsook concrete economische perspectieven aan bod komen, en de Kamer hierover te informeren in het voorjaar van 2020.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten