Energy Storage NL

Energystorage

Technologie waarmee duurzaam opgewekte energie voor lange of korte tijd opgeslagen kan worden speelt een sleutelrol in de energietransitie. Het FME-platform Energy Storage NL wil bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers op een betekenisvolle manier met elkaar verbinden zodat er voor energieopslag duurzame business cases ontstaan die een bijdrage leveren aan een succesvolle transitie naar schone, betrouwbare en betaalbare energie. Binnen Energy Storage NL zijn meer dan 70 partijen in diverse schakels van de energieopslagketen aangesloten.

Ambitie

 • Energy Storage NL is het centrale platform in Nederland voor kennis en ‘best practices’ op het gebied van energieopslag en conversie. Energy Storage NL is Thought leader op het gebied van energieopslag en –conversie binnen Nederland.
 • Een volwassen markt voor energieopslag en –conversie.
 • Het wegnemen van barrières in wet- en regelgeving die hinderlijk zijn voor energieopslag en –conversie.
 • Een markt(model) dat op ieder moment de waarde van flexibiliteit (zowel centraal als decentraal) reflecteert.
 • Gelijk speelveld voor alle technologische opties voor een flexibele energievoorziening.

Activiteiten

 • Het regelmatig bijeenbrengen van een hoogwaardig netwerk van producenten, ontwikkelaars, onderzoeksinstellingen, (energie)bedrijven en netbeheerders op gebied van energieopslag en –conversie.
 • Het initiëren en stimuleren van projecten en onderzoeken naar innovatieve technologieën, toepassingen, markten en verdienmodellen voor energieopslag en -conversie.
 • Het bevorderen van bewustzijn en de kennis over de huidige en toekomstige behoefte aan energieopslag en –conversie bij alle relevante stakeholders zoals industrie, wetenschap, overheid, burgers en financiële sector.
 • Het actueel houden van het Nationaal Actieplan voor energieopslag en –conversie.
 • Het thema energieopslag en –conversie agenderen in politiek, media en evenementen.
 • Het actief promoten van de kennis, producten en diensten van de deelnemers.
 • Het vertegenwoordigen van de belangen van de aangesloten bedrijven en organisaties op nationaal en Europees niveau. Het leveren van de Nederlandse inbreng in de Europese activiteiten van EASE