Fieldlab Industriële Elektrificatie

Zonnepanelen

De energie-intensieve industrie in Nederland staat voor een grote uitdaging. De afzet blijft groeien maar CO2-emissies moeten in hoog tempo worden teruggebracht en processen verduurzaamd. Een drastische verbetering in energie- en grondstoffenefficiëntie en vergaande decarbonisatie zijn nodig voor een fossielarme toekomst. Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is het vervangen van fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen door processen die gedreven worden door groene elektriciteit of groene moleculen.

Flie

Wat is industriële elektrificatie?

Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is het vervangen van fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen door elektrisch gedreven processen in de industrie. Industriële elektrificatietechnologieën maken het volgende mogelijk:

 • Produceren van proceswarmte als utility in productieprocessen op basis van duurzame energie;
 • Opslaan van energie voor periodes langer dan één dag in de vorm van een product of een specifieke energiedrager, zoals bijvoorbeeld waterstof;
 • Het in balans houden van vraag en aanbod op de elektriciteitsnetten die te maken krijgen met grote fluctuaties door wind- en zonne-energie;
 • Leveren van hernieuwbare brandstoffen en chemische bouwstenen en producten, uit biologische en niet-biologische bronnen, op basis van duurzame energie;
 • De verdere ontwikkeling van CO2-hergebruik.

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) beoogt een omgeving te zijn waarin Power-2-X technologieën worden ontwikkeld, getest en gebruiksklaar gemaakt met als oogmerk de vergroening van industriële clusters in Nederland te versnellen. Het Fieldlab gaat bestaan uit twee belangrijke onderdelen; een 'Fieldlab centraal' waar in TRL-niveau 4 t/m 6 wordt gewerkt aan ontwikkeling en testen van niet alleen nieuwe technologieën, maar ook nieuwe productmarktcombinaties, businesscases, en zelfs de koppeling naar onderzoek & onderwijs kan worden gelegd. In het 2e deel demo’s werken we op TRL-niveau 6 t/m 8. Het demonstreren van de nieuwe techniek en een businesscase in de werkelijke industriële omgeving staat centraal maar dit deel gaat ook een stap verder.

Voorbeelden zijn het op relevante schaal voor de eindgebruiker testen van een opstelling, duurtesten, 24/7 test operations, data verzameling, gebruiken van het product in het proces van de eindgebruiker. Dit demodeel zal dan ook op locatie bij een eindgebruiker of op een gemeenschappelijke industriële test locatie zijn.

Fieldlab

Doelgroepen

Eindgebruikers (chemie, petrochemie, basismetaal en dergelijke), kennisinstellingen, technologieleveranciers, energie- en netwerkbedrijven vormen projectgroepen die werken aan het versnellen van de verduurzaming van ketens en processen met behulp van elektrificatietechnologieën. Samen met nationale, regionale en internationale stakeholders verspreiden we de kennis en ervaring die hierbij wordt opgedaan zodat het hele Noord-Europese cluster hiervan kan profiteren. Door deze samenwerking versnellen we implementatie van nieuwe technologie, versterken we het geloof in de oplossingen en bijbehorende businesscases, en zorgen we ervoor dat de deelnemende partijen inzicht krijgen in de relevante issues (technisch, business, regelgeving) en daarmee hun kennis-, innovatie- en verdienpotentieel kunnen vergroten.

Focus

Circa 37% van de CO2-uitstoot komt voort uit hoge- en lage-temperatuur warmtevraag. Het overgrote deel (25%) komt uit de verwarmingsvraag bij industriële processen. Deze energie intensieve-industrie speelt daarom een belangrijke rol in de transitie naar een CO2-arme economie. Innovatie inspanning in deze van deze sector is van groot belang. In de ontwikkeling van het Fieldlab en de onderliggende projecten kan Power-2-X to Heat bijvoorbeeld een grote rol gaan vervullen. Met tegelijkertijd een onverminderde aandacht naar ander Power-2-X oplossingen.

Doelen van het Fieldlab

Het doel van het fieldlab is het versnellen van de ontwikkeling en implementatie in de waardeketens van industriecluster Rotterdam-Moerdijk van innovatieve technologieën op het gebied van industriële elektrificatie door het aanbieden van unieke kennis, ondersteuning en technische faciliteiten om innovatieve technologieën marktrijp te maken.

 • Versneld toepassen van innovatieve Power 2-X technologieën;
 • Creëren van een open innovatie ecosysteem om het innovatie iteratie proces te stimuleren voor industrie, startup bedrijven, onderzoek en kennisinstellingen, en een effectiever gebruik van generieke research en pilot Infrastructuur;
 • Op relevante industriële schaal toepassen van Power-2-X technologieën in een gecontroleerde praktijkomgeving en het onderzoeken en optimaliseren van de aansturing;
 • Waardeketens creëren en Ketengericht werken aan oplossingen met alle relevante stakeholders, waaronder de overheid;
 • Demonstratie van de inpassing van technologie in bestaande processen;
 • Berekenen, monitoren, ontwikkelen, verbeteren en aantonen van businesscases en ROI;
 • Identificeren en ontwikkelen van nieuwe product-marktcombinaties;
 • Expertisecentrum; een meeting spot voor kennisuitwisseling, halen en brengen van (praktijk) kennis over concrete toepassingen;
 • Verbinden van onderzoek en onderwijs, bijvoorbeeld het opleiden van eigen personeel;
 • Themagericht netwerken voor bijeenkomsten, trainingen workshops en demonstraties;
 • Actief betrekken van de overheid en ontwikkeling of aanpassing wet- en regelgeving;
 • De Maatschappelijke bewustwording van industriële decarbonisatie vergroten.
Fieldlab Rotterdam

Positionering

Het fieldlab vormt de schakel tussen theorie, praktijk en implementatie en is daarmee een waardevolle aanvulling op de innovatieprogramma’s van de Topsectoren Energie (in het bijzonder TKI Energie & Industrie en TKI Gas) en Chemie zoals VoltaChem, power2heat, Power2Gas, Power2Products en dergelijke. Daarbij is het oogmerk van het fieldlab om Praktisch, Innovatief en Projectgericht te werken aan doorschaling.

Noodzakelijke randvoorwaarden

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie richt zich primair op industriële toepassingen van Power-2-X technologie maar heeft daarnaast ook aandacht voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor een succesvolle transitie zoals financiering, maatschappelijke acceptatie, veranderende wet- en regelgeving, opleiding en omscholing, veiligheid etcetera.

Founders & Partners

Het Fieldlab Industriële Elektrificatie (FLIE) is een gezamenlijk initiatief van:

 • FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
 • Deltalinqs, ondernemersvereniging van logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam
 • VoltaChem, open innovatieprogramma industriële elektrificatie, opgericht door TNO, ECN en de Topsectoren Chemie en Energie
 • InnovationQuarter, regionale ontwikkelingsmaatschappij Zuid-Holland
 • Port of Rotterdam (havenbedrijf Rotterdam)

Het fieldlab wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese EFRO-subsidie en financiële steun van de overheid, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

Meedoen?

Beoogde partners van het Fieldlab Industriële Elektrificatie zijn bedrijven en organisaties die belang hebben bij de verduurzaming van de industrie in West-Nederland. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn: eindgebruikers die hun processen (gedeeltelijk) willen elektrificeren, energiebedrijven die nieuwe services willen testen, technologiebedrijven die hun innovatie in de praktijk willen demonstreren of anderszins. Partners leveren technologische, inhoudelijke, bestuurlijke en/of financiële ondersteuning. 

Ben je geïnteresseerd in een actieve rol binnen het fieldlab? Neem contact met ons op.