H2Watt

H2Watt

Een grensoverschrijdend project waar binnen een aantal pilots de efficiënte productie, opslag en gebruik van waterstof voor de Waddenzee worden ontwikkeld. Deze pilots worden hoofdzakelijk gerealiseerd op Ameland en Borkum.

Waterstof (H2) speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Met name in het noorden van Nederland en Duitsland, waar in toenemende mate duurzame energie wordt opgewekt, wordt de toepassing van waterstof als energiedrager steeds belangrijker.

Productie van groene waterstof

Momenteel wordt waterstof nog grotendeels gewonnen uit fossiele energiebronnen zoals aardgas of kolen. Hierbij komen echter grote hoeveelheden CO2 vrij, die op een omslachtige manier moeten worden opgevangen en opgeslagen om een positief effect op de klimaatverandering teweeg te brengen. Gunstiger is in dit geval het principe van elektrolyse, waarbij water door middel van elektrische stroom wordt opgesplitst in de bestanddelen waterstof en zuurstof.

Om groene waterstof te produceren is de inzet van hernieuwbare energie als stroombron onvermijdelijk.

Voordelen van waterstof ten opzichte van andere energiedragers

  • Opslag: waterstof maakt het mogelijk om grote hoeveelheden overtollige hernieuwbare elektriciteit via elektrolyse chemisch op te slaan en op een later tijdstip te gebruiken.

  • Gebruik: omzetting in brandstofcellen of gasmotoren voor decentrale toepassingen of voor het opvangen van piekbelasting

  • Directe invoer in het gasnetwerk of inzet als zuivere stof

  • Toevoer van waterstof in industriële toepassingen

  • Gebruik in voertuigen die door brandcellen worden aangedreven

Uitdagingen bij de implementatie van waterstof

  • Uitstoot bij de productie van waterstof uit fossiele energiebronnen

  • Gebrek aan landelijk dekkende infrastructuur (bijvoorbeeld waterstoftankstations)

  • Omslachtige opslag van grote hoeveelheden energie

  • Nu nog relatief hoge kosten

Wil je meer informatie over dit project? H2Watt heeft een website hiervoor ingericht. 

naar de website