arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

FME zeer tevreden met gepresenteerd Nationaal Programma Onderwijs

17 februari 2021

Het kabinet heeft besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs. Het kabinet investeert de komende twee en een half jaar € 8,5 miljard extra in het gehele onderwijs, van het funderend onderwijs tot en met het hoger onderwijs. Daarnaast worden scholen en instellingen met structureel € 645 miljoen gecompenseerd voor de grotere instroom van leerlingen en studenten.

Ophogen subsidie praktijkleren

We zijn zeer tevreden dat minister Van Engelshoven heeft besloten tot het ophogen van de subsidie praktijkleren naar het maximum van € 2.700 voor de gehele duur van het programma. Hierdoor wordt het voor meer werkgevers mogelijk ook de komende jaren volop studenten op te leiden. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat zoveel mogelijk studenten worden opgeleid voor een baan in de technologische industrie. Het Kabinet stelt alles in het werk om het aantal duale- of BBL-werkplekken zo snel als enigszins mogelijk weer op peil te brengen. Aan SBB en de hogescholen worden tevens aanvullende middelen toegekend om het stageoffensief in het mbo en hbo de komende tijd gestalte te geven.

Enkele andere maatregelen uit het programma:

In het PO/VO

  • Elke school in het PO en VO krijgt middelen voor een 'Eigen School' programma, voor bijvoorbeeld extra docenten en ondersteuning in de klas, voor bijles en huiswerkbegeleiding op school, voor (intensieve) ondersteuning en begeleiding van leerlingen, voor aanvullende zomerprogramma’s of weekendscholen
  • De leerling komt meer centraal te staan: er komt meer ruimte in de lesprogramma’s en overgangsnormen voor maatwerk
  • Er komt extra ondersteuning van eindexamenkandidaten

In het mbo/hbo

  • Stageoffensief met ophoging subsidie praktijkleren (zie boven)
  • Studenten krijgen korting op college- en lesgeld, extra studiefinanciering en verlenging recht op het studentenreisproduct 
  • Er komt extra studie- en studentenbegeleiding  voor de studenten en de instellingen ontvangen middelen om extra (ondersteunende) medewerkers aan te stellen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten