arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

Urgendapakket: zet in op energiebesparing

Nieuws
1 mei 2020

Het kabinet zet met aangekondigde maatregelenpakket naar aanleiding van het Urgenda-vonnis massaal in op energiebesparing.

FME heeft al meermaals aangegeven dat energiebesparing onderbelicht is in de huidige klimaatplannen. Dit terwijl energiebesparing leidt tot grootschalige CO2-reductie tegen relatief lage kosten. Wij reageren daarom dan ook op positief op maatregelen die in pakket worden vermeld. Tegelijkertijd vraagt FME ook aandacht voor de nadelige impact voor het coronavirus op de investeringsbudgetten van bedrijven. Onze bedrijven willen graag bijdragen aan de energietransitie, vanuit zowel maatschappelijk als economisch oogpunt. Echter vragen wij begrip voor de huidige situatie waarin er vooral aandacht is de financiële continuïteit van bedrijven.

Naast energiebesparing staan in het pakket ook andere maatregelen die ertoe moeten bijdragen dat eind 2020 de broeikasgasemissie met minimaal 25% is verminderd ten opzichte van 1990. De maatregelen voor de industrie, gebouwde omgeving en de glastuinbouw worden hieronder verder toegelicht.

Industrie

In de Kamerbrief geeft het kabinet aan dat zij in de afgelopen periode projecten geïdentificeerd heeft waarmee op korte termijn op kosteneffectieve wijze CO2-reductie kan worden gerealiseerd. Op dit moment werkt het kabinet aan concrete maatregelen, bijvoorbeeld voor de versnelde ombouw van installaties, procesoptimalisatie of installaties van CO2-arme technieken. FME reageert hier positief op vanwege het feit dat dit kosteneffectieve maatregelen zijn, maar vraagt hierbij ook om, los van een stok achter de deur, te denken aan stimulerend beleid (buiten het Klimaatakkoord om).

Verder is FME zeer te spreken over het actieplan financiering energiebesparing. Deze maatregel ziet toe op het ondersteunen van de financiering van maatregelen met een grote impact op energiebesparing in de industrie. In de Kamerbrief wordt ook het FME-project 6-25 genoemd om grootschalige energiebesparingsprojecten in de industrie te versnellen. 

Ook zet het kabinet in op versterking en ondersteuning uitvoering energiebesparingsverplichting. Met additionele middelen worden achterblijvers op het gebied van energiebesparing nadrukkelijker aangespoord en ondersteund de informatie aan te leveren en de energiebesparingsmaatregelen te treffen. Naast additionele middelen vindt het FME het belangrijk dat er ook gehandhaafd wordt op energiebesparingsverplichting. De capaciteit (tekort aan personeel) en kwaliteit (kennisniveau en eenduidige handelswijze) bij handhavende instanties is op dit moment nog onvoldoende.

Zoals eerder bekend is gemaakt wil het kabinet ook extra budget beschikbaar stellen voor de voorjaarsronde SDE+. Met deze maatregel is er meer geld beschikbaar voor onder meer zon op dak. Hiervoor heeft FME samen met andere organisaties gepleit omdat uit de FME-klimaatroutekaart blijkt dat dit een belangrijke maatregel is om de klimaatdoelstellingen voor de technologische industrie te behalen. 

Gebouwde omgeving

Ook voor de gebouwde omgeving geldt dat energiebesparing moet leiden tot behalen van de Urgendadoelen. Zo wordt onder andere de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer opengesteld. Met deze regeling kunnen mensen subsidie krijgen indien ze twee of meer grote isolatiemaatregelen nemen subsidie en worden mensen ook de gelegenheid geboden subsidie aan te vragen voor kleinere maatregelen zoals het waterzijdig inregelen van CV-installaties en toepassing van ledlampen. FME pleit samen met de Nederlandse Verwarmingsindustrie en Federatie Elektrotechniek (FEDET) al enige tijd voor extra aandacht voor bovenstaande – bewezen en effectieve - maatregelen (laaghangend fruit) in de gebouwde omgeving.

Er komen ook extra financiële middelen beschikbaar voor besparende maatregelen. Zo wordt er 150 miljoen extra geïnvesteerd in de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Met deze regeling kunnen gemeentes projecten opzetten om huiseigenaren te stimuleren maatregelen te nemen. Ook komt er extra financiële ruimte voor woningcorporaties (150 miljoen) via een reductie op de Verhuurdersheffing indien energiebesparende maatregelen voor huurders worden genomen. De aanpak in de gebouwde omgeving kan reken op de steun van FME.

Glastuinbouw

FME staat positief tegenover subsidiering voor het toepassen van ledverlichting via de bestaande Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-)regeling. Voor de overstap naar ledverlichting in kassen was al €30 miljoen beschikbaar. Echter de specificatie dat enkel ‘full spectrum’ ledverlichting binnen de regeling valt, baart ons zorgen. Full spectrum ledverlichting leidt namelijk niet tot de meest energie efficiënte productie van groenten en bloemen. Je laat daarmee snel 5-10% van de beoogde CO2-reductie liggen. FME roept daarom op om subsidieregeling breed open te stellen en daarbij geen verdere beperkingen op te leggen.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten