arrow btn arrow right arrow left chevron chevron mouse pulser checkmark date calendar calendar

UWV-publicatie WGA-instroomcijfers grote werkgevers in 2019

3 juli 2020

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft het WGA-instroompercentage over 2019 gepubliceerd van de werkgevers die in 2017 gemiddeld 250 of meer werknemers in dienst hadden.

De publicatie is te benaderen via deze link.

UWV is verplicht deze cijfers jaarlijks te publiceren op grond van de Wet instroomcijfers WAO. De gegevens zijn gegroepeerd per sector waarin ondernemingen voor de WW-sectorpremie zijn ingedeeld. Ook zijn ter vergelijking het sectorgemiddelde en het landelijk gemiddelde aangegeven. Doel is stimulering van preventie- en re-integratie-inspanningen.

Commentaar FME

Wij hebben grote twijfels over het nut en de noodzaak van deze publicatie. Uiteraard is het nuttig dat ondernemingen hun eigen WGA – instroomcijfers kunnen afzetten tegen sector – en landelijk gemiddelde. Maar een publicatie als deze ressorteert ten onrechte in een hoog 'schandpaaleffect', terwijl er alle reden is om met individuele ondernemingscijfers met grote voorzichtigheid om te gaan.

  • De cijfers houden immers geen rekening met de samenstelling van het werknemersbestand van een werkgever naar geslacht en leeftijdsopbouw.
  • Het aandeel in dienst zijnde werknemers met een verhoogd risico om in de WGA te belanden is niet zichtbaar.
  • De omvang van het dienstverband – deeltijd of voltijd – blijkt niet uit de cijfers.
  • De aard van het bedrijf – zware of lichte arbeid – is niet bekend.
  • Het WGA - beleid van de werkgever en de re-integratiesuccessen (de uitstroom) zijn niet in de cijfers terug te vinden.
  • En dat geldt ook voor de oorzaak en de mate van arbeidsgeschiktheid: de volledig arbeidsongeschikte werknemer met kans op herstel en de volledig gere-integreerde gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer tellen volledig en even zwaar mee.

Daarom hebben we meer aan de totale – niet geïndividualiseerde – cijfers. Daarin zien we dat in 2019 in totaal 45.800 nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn toegekend. Van deze instroom ontvingen 34.100 mensen een WGA-uitkering, waarvan er 21.000 rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan werkgevers. Daarnaast zijn er nog 11.700 nieuwe IVA-uitkeringen toegekend aan mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het landelijke gemiddelde instroompercentage WGA van alle werkgevers in 2019 is 0,28%.

Het WGA-instroompercentage van de sectoren 10 en 11 (respectievelijk Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie bedroeg in 2019 0,29% en respectievelijk 0,25%. Voor de sectoren 12 (Metaal en Technische Bedrijfstakken) en 41 (Groothandel I) bedroeg deze 0,27% en 0,23%.

Inloggen in MijnFME

Exclusief voor leden
Sluiten