Omgevingswet

Gebouwde Omgeving

Voortvarend wordt gewerkt aan de Omgevingswet die inwerking zal treden op 1 januari 2022. FME is van mening dat met name het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor het bedrijfsleven zal leiden tot een vereenvoudiging, en tot een betere kenbaarheid van de regelgeving. FME vindt echter ook dat er grote gevaren schuilen in de ruime mogelijkheden voor gemeenten om lokaal milieubeleid vast te stellen, daar zouden stringenter kaders voor moeten komen.

De stelselwijziging omvat méér dan alleen het samenvoegen van bestaande regelgeving en het stroomlijnen van definities. Her en der is een nieuwe lijn ingezet die een forse breuk betekent met de regelgeving tot nu toe. Hoewel wij ons ten principale kunnen vinden in die nieuwe lijnen, zijn de gevolgen daarvan nog niet geheel in kaart gebracht en menen wij dat (door ons voorziene, ongewenste) neveneffecten nog te weinig zijn ondervangen. Tenslotte is het van groot belang dat het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op tijd gereed is en goed functioneert.

Wat verandert er?

De uitvoeringsregels van de wet staan in vier algemene maatregelen van bestuur en een ministeriële Omgevingsregeling. Die vervangen ruim honderd bestaande besluiten. Het Besluit activiteiten leefomgeving vervangt het Activiteitenbesluit. Het nieuwe besluit stelt rijksregels over onder meer milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten. De meeste bedrijven zullen in dit nieuwe besluit vinden aan welke regels hun activiteiten moeten voldoen. Veel regels zijn geschrapt en komen terug in het gemeentelijke omgevingsplan. Dat geldt bijvoorbeeld voor de geluidregels. Het Besluit bouwwerken leefomgeving vervangt het Bouwbesluit. Het nieuwe besluit stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan activiteiten met betrekking tot bouwwerken, zoals bouwen en slopen.

Wat willen we bereiken?

FME vraagt met name aandacht voor een zestal  punten:

  • Gemeenten die strengere eisen aan de lokale milieukwaliteit willen stellen dan de feitelijk heersende situatie, zouden dat alleen moeten kunnen doen via een locale omgevingswaarde.
  • De voorschriften in omgevingsvergunningen milieu moeten in relatie staan tot de aard, omvang en impact van de potentiële emissies. Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt ten onrechte een uniform pakket aan voorschriften voor, ten aanzien van alle vergunningplichtige bedrijven.
  • De Crisis en Herstelwet uit 2010 vervalt zodra de Omgevingswet in werking treedt. FME dringt aan op een evaluatie van de CHW om deze te kunnen toepassen bij de huidige economische crisis
  • Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is straks hét ICT systeem waarmee bedrijven moeten gaan werken voor meldingen en vergunning. Voer in de eerste helft van 2021 een brede ICT test uit met een grote groep bedrijven.
  • De omschrijving van enkele essentiële begrippen bevat teveel vage termen en moet helderder.
  • Overheid start in Q4  van 2020  een uitgebreide voorlichtingscampagne voor bedrijven.   

Meer informatie kun je vinden op de website van de Tweede Kamer.