SCIP Database

Gevaar

Meldplicht ‘gevaarlijke’ stoffen in producten
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op basis van de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Kra) de taak gekregen een database in te richten over Substances of Concern In Products (SCIP). Bedrijven zijn vanaf 5 januari 2021 verplicht deze informatie te verstrekken. Doel van de database is inzicht te krijgen in de toepassing van gevaarlijke stoffen in producten en recycling te bevorderen.

Alle producten die in Europa op de markt worden gebracht, inclusief alle import uit niet Europese landen, moeten onderzocht worden. Politici in Brussel gaan er vanuit dat bedrijven al over alle informatie van producten met gevaarlijke stoffen beschikken, op basis van art 33.1 REACH. Dit klopt niet. REACH art 33.1 is al jaren onuitvoerbaar om twee redenen. Het verzamelen van informatie van bedrijven uit niet EU landen wordt sterk gehinderd, omdat deze bedrijven niet onder Europese wetten vallen en vrijwillig moeten meewerken. Daarnaast maakt de eis dat bedrijven informatie verzamelen tot op het niveau van de verf van een condensator in een radio dit onbegonnen werk.

FME waarschuwt daarom al sinds 2018 dat de SCIP Database onuitvoerbaar en onbetaalbaar is. Uit onderzoek van Orgalim - de Europese branchevereniging van FME - blijkt dat de kosten van de SCIP Database voor het mki in het eerste jaar € 80.000 - € 480.000 bedragen. Grote bedrijven zijn € 800.000 tot € 3,2 miljoen kwijt. Daar komt nog bij dat de afval- en recyclingbedrijven, voor wie de database bedoeld is, melden niets met de SCIP Database te kunnen.

Wat willen we bereiken?

FME en andere branches vragen de politiek in Brussel en Den Haag onmiddellijk deze acties te ondernemen:

 1. Stel de SCIP-notificatiedeadline van 5 januari 2021 uit met ten minste 12 maanden nadat de database is voltooid;
 2. Voer een onderzoek uit naar het nut, de haalbaarheid, de proportionaliteit en de impact van de database en;
 3. Geef het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) de opdracht om de SCIP Database aan te passen aan de uitkomst van een dergelijk onderzoek.
 4. FME heeft voorstellen gedaan wat wel een goede aanpak is voor het verkrijgen van inzicht van gevaarlijke stoffen in producten en wil hierover in gesprek in Brussel en Den Haag.

Wat zijn onze bezwaren?

 1. REACH art 33.1 is al onuitvoerbaar
  De complexiteit van REACH en het probleem dat niet EU bedrijven vrijwillig moeten meewerken betekent dat er geen betrouwbare informatie beschikbaar is. (Zie FME standpunt REACH).
 2. SCIP Database is onbruikbaar
  De doelgroep afvalbedrijven en recyclers hebben hebben ernstige twijfels over het nut van de SCIP Database.
 3. Een effectbeoordeling ontbreekt
  Deze moet de doeltreffendheid en de toegevoegde waarde van de databank voor afvalverwerkingsbedrijven vooraf bewijzen, om ervoor te zorgen dat de aanzienlijke inspanningen en kosten waarmee productleveranciers worden geconfronteerd, de moeite waard zijn. Tot op heden zijn de mogelijke voordelen voor afvalbeheerders, consumenten en autoriteiten, niet aangetoond.
 4. Geen juridische basis
  De informatie-eisen van de SCIP Database overstijgen de wettelijke verplichtingen van REACH, artikel 33, lid 1. Alleen de informatie die wettelijk vereist is krachtens REACH, artikel 33, lid 1, mag verplicht worden opgevraagd.
 5. Veel onopgeloste praktische problemen en bezwaren

Een overzicht van alle argumenten, brieven en andere zaken kun je hier downloaden:

Downloads Openbaar
A   FME Zienswijze Kader Richtlijn Afval (NL versie)
B   FME Postion Waste Frame Directive (ENG version)
C   VNO brief aan I&W SCIP Database
D   I&W antwoord aan VNO SCIP Database
E   Orgalim Position Paper SCIP Database
F   Joint Industry letter EC President

FME praktisch advies

Ondanks zware kritiek treedt de verplichting 5 januari 2021 in werking. Hoe moeten bedrijven hier mee omgaan? FME heeft na diverse gesprekken met de overheid een pragmatische oplossing gevonden en opgenomen in een Factsheet SCIP Database.

 1. FME adviseert bedrijven een eenvoudige brief te sturen aan ECHA en de informatie van hun leverancier als bijlage toe te voegen.
 2. De juridische uitwerking staat in de Factsheet. Daarin is ook  een modelbrief aan ECHA opgenomen.

Exclusief voor FME-leden:

FME Factsheet SCIP Database in PDF
FME Factsheet SCIP Database in PDF in English
FME Modelbrief aan ECHA in Word